SERVICII PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE, ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE

  Șef Serviciu – Corina VASILIU

  tel: 0264 420 146 (interioare 442, 403, 416)

  Secțiunea formulare

  Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului management de caz adulți, violență în familie, asistență persoane vârstnice a urmărește îndeplinirea obiectivelor specifice managementului de caz pentru persoanele adulte care au nevoie de îngrijire și asistență în unitățile rezidențiale pentru adulți din subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj.
  • Asigură managementul de caz și respectarea standardelor minime de calitate în instituțiile rezidențiale pentru adulți subordonate conform Ordinului nr. 67/2015, Ordinului 2126/2014.
  • Monitorizează serviciile furnizate persoanelor adulte aflate în dificultate respectiv în centrele rezidențiale pentru adulți, întocmirea Planurilor Individuale de Îngrijire pentru fiecare beneficiar în parte în colaborare cu echipa multidisciplinară a centrului, întocmirea Fișelor de monitorizare a implementării Planurilor Individuale de Îngrijire/ Planurilor Individuale de Asistență și Îngrijire pentru fiecare beneficiar în parte.
  • Se asigură de creșterea calității serviciilor de specialitate furnizate adulților din centrele rezidențiale prin promovarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare în cadrul comunității
  • Organizează schimburi de experiență, participarea la activități specifice domeniului de activitate al serviciului, organizarea de campanii de informare și conștientizare privind fenomenul violenței în familie, întâlniri de lucru cu Primăriile din județul Cluj
  • Instrumentează dosarele de admitere într-un centru rezidențial pentru adulți: preia și evaluează dosarele noi intrate în evidența serviciului pe parcursul anului 2018, reevaluarea semestrială a dosarelor mai vechi, efectuarea demersurilor de admitere pe locurile disponibile în centrele rezidențiale pentru adulți, identificarea de servicii alternative la instituționalizare.
  • Intervine în cazurile de violență domestică, preluarea sesizărilor de violență domestică, acordarea de servicii specializate victimelor.

 • SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ, PRESTAŢII SOCIALE, INCLUZIUNE SOCIALĂ

  Șef Serviciu – Monica GIURGIU

  Tel: 0264 486 004 (interior 101)

  Secțiunea formulare

  Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-profesională, evidenţă prestaţii sociale, incluziune socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj are ca scop major protejarea persoanelor care nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social. Prin acest serviciu se facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la prestaţii, facilităţi şi servicii sociale.
  Obiective operaţionale:
  1. Promovarea furnizării serviciilor de calitate cu privire la acordarea facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi, însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora: Acordarea rovinietelor pentru persoanele cu dizabilităţi, însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora.
  2. Furnizarea serviciilor de asistenţă socială şi accesul persoanelor cu dizabilităţi la prestaţii sociale: Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale si cu instituţiile publice locale pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
  • Acordarea beneficiilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi (indemnizaţii lunare, bugete complementare şi indemnizaţii pentru însoţitor);
  • Întocmirea şi actualizarea dosarelor administrative ale persoanelor cu dizabilităţi, operarea datelor în programul D-Smart, întocmirea evidenţelor precum şi a documentelor care stau la baza plăţii.
  3. Asigurarea serviciilor de sprijin familial (asistent personal, indemnizaţie lunară)
  • Colaborarea cu serviciile publice de specialitate din cadrul primăriilor de domiciliu ale persoanelor cu dizabilităţi;
  • Elaborarea situaţiilor statistice (trimestriale şi semestriale);
  • La nivelul acestui serviciu se realizează verificarea şi transmiterea documentelor către serviciile de specialitate ale primăriilor din judeţ, acorduri care stau la baza plăţilor indemnizaţiilor lunare şi a salariilor asistenţilor personali.
  • Trimestrial, se întocmește situaţia privind asistenţii personali şi persoanele cu dizabilităţi care au beneficiat de indemnizaţie lunară pentru îngrijire, precum şi a sumelor alocate de către primării pentru plata acestora şi eventualele restanţe;
  • Semestrial, se întocmește situaţia cu privire la monitorizarea activităţii asistenţilor personali din judeţ;
  • Conform Ordinului Nr. 2272 din 30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public, în urma încheierii protocolului de colaborare între cele două instituţii, se realizează şi se transmit lunar situaţii statistice cu persoanele cu dizabilităţi încadrate în gradul grav cu asistent personal, benficiare de pensie de invaliditate gradul I, cu scopul de a se evita cumularea beneficiilor de asistenţă socială.
  • S-au verificat în baza de date a D.G.A.S.P.C. Cluj persoanele raportate lunar de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj, casele locale şi casele de pensii sectoriale.
  4. Îmbunătăţirea sistemului de acordare a facilităţilor privind transportul persoanelor cu dizabilităţi:
  Eliberarea biletelor pentru transport persoanelor cu dizabilităţi, însoţitorilor sau asistenţilor personali ai acestora şi asigurarea evidenţei biletelor în baza de date;
  • Eliberarea legitimaţiilor pentru transportul urban;
  • Colaborarea cu furnizorii de servicii pentru transportul beneficiarilor;
  • Verificarea biletelor de călătorie AUTO şi CFR în vederea decontării lor.

 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

  Șef Serviciu – Răzvan REPEDE

  Tel: 0264 486 004 (interior 102)

  Secțiunea formulare

  Misiunea serviciului constă în evaluarea nevoilor medico-psiho-sociale, analiza abilităţilor rămase şi dezvoltarea unor servicii specifice beneficiarilor în vederea recuperării şi integrării sociale având în vedere capacitatea de funcţionare păstrată, scopul vizat fiind evaluarea medico-psiho-socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grad de handicap.


  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

  Tel. Secretariat: 0264 420 146 (interior 103)

  • stabileşte încadrarea persoanei adulte într-un grad de handicap;
  • stabileşte, dupa caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, eliberand certificate de orientare profesională;
  • revocă sau înlocuieşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
  • eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare socială.