Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

  Înfiinţată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate.

 • Instituția D.G.A.S.P.C. Cluj  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj ( D.G.A.S.P.C.) a fost înfiinţată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate.
  În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
  (a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
  (b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;
  (c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
  (d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
  (e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru solutionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
  (f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.
  (g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
  (h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
  (i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
  (j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.


 • Baza legală  Principalele acte normative care reglementează domeniul asistenţei sociale şi al protecţiei familiei şi copilului sunt:

  Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
  Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
  Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopţiei, republicată;
  Hotărârea nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.
  Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
  H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
  Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată;
  Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
  O.G. nr. 68/2003, modificată şi completată prin O.G. nr. 86/2004, privind serviciile sociale.
  Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.25 din 03 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.
  Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.26/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.
  Ordin Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*)
  Ordin Nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
  Ordin Nr. 81/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale*)

 • Obiective generale și activități specifice:
  Instituția își desfășoară activitatea pe două componente principale, având următoarele obiective susținute prin activități specifice:

  Componenta Protecţia Drepturilor Copilului:

  • Promovarea şi implementarea drepturilor copilului;
  • Prevenirea abandonului, abuzului şi a neglijării copilului;
  • Promovarea protecţiei copilului aflat în situaţie de risc prin alternative de tip familial, cu prioritate;
  • Implicarea comunităţii locale în problematica protecţiei copilului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • Promovarea protecţiei copilului cu nevoi speciale;
  • Sprijinirea integrării sociale a copiilor și tinerilor care părăsesc unitățile de protecție;
  • Reducerea numărului de copii instituţionalizaţi în unități de protecție;
  • Protecţia copilului care a comis o faptă penală şi nu răspunde penal:
  • Promovarea participării societăţii civile, a organizaţiilor neguvernamentale acreditate la dezvoltarea sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului;

  Componenta Asistenţă Socială a Persoanei Adulte:

  • Promovarea şi implementarea drepturilor persoanelor adulte;
  • Implicarea comunităţii locale în problematica protecţiei adultului aflat în dificultate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • Promovarea imaginii pozitive asupra persoanelor adulte aflate în dificultate şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
  • Prevenirea instituţionalizării şi restructurarea instituţiilor de asistenţă socială de tip rezidenţial pentru persoanele adulte aflate în dificultate, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de tip centru de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de tranzit, etc.;
  • Asigurarea măsurilor de suport pentru persoanele vârstnice instituţionalizate, asigurarea de servicii integrate de îngrijire, prevenirea şi combaterea abuzului/neglijării acestei categorii de persoane aflate în dificultate;
  • Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru victimele violenţei în familie;
  • Diversificarea şi dezvoltarea de servicii sociale specializate destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap;
  • Consolidarea parteneriatului public-privat în furnizarea de servicii sociale destinate adultului aflat în dificultate;


 • Activități specifice
  Activitățile principale pe care le efectuăm și care vin în susținerea obiectivelor pe care ni le-am propus sunt următoarele:

  • Prevenirea instituționalizării prin întărirea suportului metodologic acordat în cadrul întâlnirilor periodice cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul autorităților locale şi creşterea gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la prevenirea abandonului copiilor sau persoanelor adulte marginalizate;
  • Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numărului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin integrarea / reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecţie, reintegrarea socio-profesională, adopţia, având o intervenţie unitară în situaţia copilului de vârstă mică şi a mamei predispusă la abandonul copilului;
  • Întărirea rețelei de Asistenți Maternali Profesioniști: recrutare periodică și formarea acestora pentru îngrijirea copilului cu sau fără dizabilități;
  • Implementarea standardelor pentru formarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii din sistemul de protecție şi implementarea standardelor specifice sistemului de protecție de tip rezidențial, intervenția fiind făcută la nivel multidisciplinar de către toți specialiștii implicați în îngrijirea directă a copilului sau tânărului;
  • Prevenirea și combaterea acțiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor prin desfășurarea unor acțiuni periodice, anuale, de prevenire în școli, în parteneriat cu alte instituții publice sau private;
  • Facilitarea accesului la serviciile sociale a persoanelor adulte aflate în dificultate: consiliere, evaluare, întocmirea documentației specifice.
  • Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a creșterii încrederii beneficiarilor în serviciile oferite: accesul comunității la unitățile rezidențiale din subordinea DGASPC cu ocazia zilelor porților deschise;
  • Coordonează și monitorizează stadiul implementării standardelor de calitate pentru serviciile destinate persoanelor adulte aflate în sistem rezidențial și identifică periodic nevoile beneficiarilor;
  • Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale.