Notă de informare privind prelucrarea datele cu caracter personal în contextul aplicării Regulamentului UE 679/2016

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD). Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (D.G.A.S.P.C. Cluj), cu sediul în Cluj, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.37-39, este instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, fiind înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul de operator 16190.

În sensul prezentului Regulament privind protecția datelor:
Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi, nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. D.G.A.S.P.C. Cluj colectează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu aplicarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016. Date cu caracter personal pe care le prelucrăm: nume şi prenume, CNP-ul, data şi locul naşterii, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă de domiciliu si corespondenţă, e-mail, date despre familie, situația economică și financiară, istoricul educaţional şi profesional - profesie, loc de muncă, formare profesională, diplome studii, calificări, certificări, date privind cazierul judiciar, date biometrice - imagine, informaţii despre sănătate, date bancare, informaţii cu privire la înregistrările audio-video ale camerelor de supraveghere instalate în vederea asigurării ordinii și protecţiei în spaţiile operatorului, orice alte date personale necesare în exercitarea obligaţiilor legale ce ne revin.
Operator de date cu caracter personal: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str.G-ral Eremia Grigorescu nr.37-39.
Prelucrare date cu caracter personal: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
D.G.A.S.P.C. Cluj colectează în mod direct de la persoana vizată şi indirect din surse autorizate date cu caracter personal, prin mijloace de prelucrare automatizate şi manuale, în scopul realizării atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de actele normative care guvernează sistemul de asistenţă socială şi serviciile sociale, respectiv în cadrul raporturilor de muncă și de serviciu în condițiile legii. D.G.A.S.P.C. Cluj prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă și în măsura în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare, atrage imposibilitatea prelucrării şi utilizării datelor necesare în scopurile specificate şi a includerii dumneavoastră în categoria beneficiarilor de servicii oferite de către D.G.A.S.P.C. Cluj. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării şi prelucrării de către operator. Informaţii privind datele cu caracter personal pot fi comunicate, în condiţiile legii, către alte autorităţi şi instituţii publice, operatori terţi sau împuterniciţi. Datele cu caracter personal obţinute de la operator pot fi prelucrate de către solicitanţi doar în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv furnizate. Destinatarii au obligaţia de a respecta reglementările legale privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestor date.
Persoana vizată (beneficiar): persoană fizică ale cărei date personale sunt obiect al prelucrării datelor cu caracter personal și care poate fi: beneficiar de servicii sociale furnizate de către D.G.A.S.P.C. Cluj ori alți furnizori de servicii sociale publici/privați, reprezentantul legal al copilului/adultului cu/fără dizabilități, salariați ai instituției (inslusiv asistentul maternal profesionist), orice persoană care a solicitat eliberarea atestatului pentru adopție, etc.
Durata prelucrării: Determinarea perioadei de prelucrare a datelor are în vedere durata de acordare a drepturilor şi prestaţiilor sociale, respectiv până la încetarea/expirarea drepturilor de asistenţă socială, durata contractelor şi angajamentelor legale ale instituţiei, termenele legale de arhivare, precum şi situaţiile în care operatorul poate justifica în baza legii necesitatea sau obligaţia de a stoca astfel de date. Conform Regulamentului UE nr.679/2016 persoanele fizice vizate cărora li se prelucrează date personale beneficiază de următoarele drepturi generale: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul legat de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusive crearea de profiluri, dreptul la plângere. Pentru informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la D.G.A.S.P.C. Cluj din str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.37-39, Cluj sau la adresa de mail: dgaspcdate@gmail.com. Persoanele vizate nemulțumite de răspunsul formulat la cererea având ca obiect exercitarea unui drept prevăzut de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor, pot înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România , e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau se pot adresa justiţiei.

    Documente disponibile în format digital Adobe PDF:

  • Regulament nr. 679 din 27.04.2016 (109 pag.)

    Regulament nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

    Descarcă document
Începând cu data de 25.05.2018 se aplică Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).
Potrivit prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, D.G.A.S.P.C. Cluj a desemnat, începând cu data de 25.05.2018, Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați persoanei de contact:
Sidor Marcela
tel. 0264/420146, interior 434;
e-mail: dgaspcdate@gmail.com