• Font disponibil
  • Opțiuni font
119 - Numărul unic destinat cazurilor de abuz împotriva copiilor. Disponibil 24/7, înclusiv în perioada sărbătorilor legale.

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Declarații de avere și intereseDeclaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Declaraţiile de avere și de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, în conformitate cu Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.

Declaraţiile se depun anual, până la data de 15 iunie

Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Actualizat prin grija
Compartimentul Managementul Resurselor Umane
*14.06.2024
CarieraAutoritatea sau instituția publică organizatoare are obligația să publice anunțul privind concursul, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul acesteia și pe pagina proprie de internet, la secțiunea special creată în acest scop, după caz

HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publiceSecțiune dedicată informațiilor privind oportunitățile de angajare și promovare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, anunțuri detaliate, informații despre dosarul de concurs, modalități de aplicare, contestații.

Secțiunea beneficiază de o serie de funcționalități ce permit căutarea și filtrarea în funcție de cuvinte-cheie, număr sau data publicării.

Actualizat prin grija Compartimentul Managementul Resurselor Umane
*17.06.2024 14:00
Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025Strategia Națională Anticorupție (denumită în continuare SNA) 2016-2020, în corelare cu recomandările formulate de formatele internaționale anticorupție la care România este parte sau la care participă, a promovat schimbarea paradigmei în ceea ce privește abordarea strategică în acest domeniu.

Astfel, SNA 2016-2020 a inclus obiective și măsuri care să acționeze asupra cauzelor mai profunde ale corupției, abordarea nefiind limitată la combaterea fenomenului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, în calitate de insituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Cluj cu scopul de a asigura la nivel județean, aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum si altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale de a menține funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserția în mediul propriu de viață familial și comunitar cu rol de a asigura respectarea drepturilor precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității.Compartimentul Managementul Resurselor Umane0264-420-146
mru@dgaspc-cluj.ro