SERVICII PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE, ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE

  Șef Serviciu – Corina VASILIU

  tel: 0264 420 146 (interioare 442, 403, 416)

  Secțiunea formulare

  Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului management de caz adulți, violență în familie, asistență persoane vârstnice a urmărește îndeplinirea obiectivelor specifice managementului de caz pentru persoanele adulte care au nevoie de îngrijire și asistență în unitățile rezidențiale pentru adulți din subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj.
  • Asigură managementul de caz și respectarea standardelor minime de calitate în instituțiile rezidențiale pentru adulți subordonate conform Ordinului nr. 67/2015, Ordinului 2126/2014.
  • Monitorizează serviciile furnizate persoanelor adulte aflate în dificultate respectiv în centrele rezidențiale pentru adulți, întocmirea Planurilor Individuale de Îngrijire pentru fiecare beneficiar în parte în colaborare cu echipa multidisciplinară a centrului, întocmirea Fișelor de monitorizare a implementării Planurilor Individuale de Îngrijire/ Planurilor Individuale de Asistență și Îngrijire pentru fiecare beneficiar în parte.
  • Se asigură de creșterea calității serviciilor de specialitate furnizate adulților din centrele rezidențiale prin promovarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare în cadrul comunității
  • Organizează schimburi de experiență, participarea la activități specifice domeniului de activitate al serviciului, organizarea de campanii de informare și conștientizare privind fenomenul violenței în familie, întâlniri de lucru cu Primăriile din județul Cluj
  • Instrumentează dosarele de admitere într-un centru rezidențial pentru adulți: preia și evaluează dosarele noi intrate în evidența serviciului pe parcursul anului 2018, reevaluarea semestrială a dosarelor mai vechi, efectuarea demersurilor de admitere pe locurile disponibile în centrele rezidențiale pentru adulți, identificarea de servicii alternative la instituționalizare.
  • Intervine în cazurile de violență domestică, preluarea sesizărilor de violență domestică, acordarea de servicii specializate victimelor.

 • SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ, EVIDENȚA PRESTAŢII SOCIALE, COMPARTIMENT INCLUZIUNE SOCIALĂ

  Șef Serviciu – Monica GIURGIU

  Tel: 0264-420-146, 0264-420-147 (interior 101)
  E-mail: prestatiisociale@dgaspc-cluj.ro

  Secțiunea formulare

  Serviciul Prevenire Marginalizare Socială şi Integrare Socio-profesională, Evidenţă Prestaţii Sociale, Compartiment Incluziune Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj are ca scop major protejarea persoanelor care nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social.

  Obiectivele specifice ale acestui serviciu sunt:
  1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  2. Susținerea participării și facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la evenimente cultural-sportive și de petrecere a timpului liber;
  3. Întărirea mecanismelor de control pentru evitarea acordării drepturilor necuvenite;
  4. Creșterea gradului de acces al persoanelor cu dizabilități la beneficii sociale;
  5. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi.

 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

  Tel: 0756-190-504, 0732-303-903, 0264-420-146, 0264-420-147 (interior 102)
  E-mail: sec_adulti_cj@dgaspc-cluj.ro

  Secțiunea formulare

  Misiunea serviciului constă în evaluarea nevoilor medico-psiho-sociale, analiza abilităţilor rămase şi dezvoltarea unor servicii specifice beneficiarilor în vederea recuperării şi integrării sociale având în vedere capacitatea de funcţionare păstrată, scopul vizat fiind evaluarea medico-psiho-socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grad de handicap.


  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

  Tel. Secretariat: 0264 420 146 (interior 103)

  • stabileşte încadrarea persoanei adulte într-un grad de handicap;
  • stabileşte, dupa caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, eliberand certificate de orientare profesională;
  • revocă sau înlocuieşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
  • eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare socială.