SERVICII PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Carmen RĂCHITĂ

  Tel: 0264 420 146 (interior 439), E-mail: siru@dgaspc-cluj.ro / rezidentialcopii@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial (SMCR) reprezintă unul din serviciile de specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj - componenta copii şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale privind protecţia copilului (Legea nr. 257/26.09.2013 pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul 286/2006 şi Ordinul 288/2006 privind managementul de caz).

  În conformitate cu prevederile Art. 20, alin 3 din HG 502/2017, Art. 11 din Anexa 1 la HG 797/2017 și Art.49 din Ordinul 1985/1305/5805/2016 și luand în considerare Adresa nr. 14389/07.11.2017 a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a fost preluat la nivelul serviciului managementul de caz inclusiv pentru copiii/tinerii încadrați în grad de handicap.

  Principalele obiective ale serviciului sunt:
  • asigură management de caz pentru copiii aflați cu măsură de protecție în serviciile rezidenţiale din subordinea DGASPC Cluj şi a furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii rezidenţiale (Unități de protecție);
  • verifică respectarea standardelor minime obligatorii la serviciile rezidenţiale ale DGASPC;
  • identifică soluţii de tip familial pentru copiii/tinerii aflaţi în sistemul de protecţie de tip rezidenţial;
  • asigură protecţie specială temporară pentru copilul separat de familia sa şi reintegrarea socio-familială a copilului sau a tânărului care a beneficiat de o masură de protecţie specială în unităţi rezidenţiale;

  În data de 23.03.2018, Serviciul Management de Caz Protecție Specială Copii în Servicii de Tip Rezidențial a organizat, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, evenimentul „Boboc pt o zi”, la care au participat 50 de copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială – plasament la unități de tip familial, care sunt elevi la diferite licee. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea participanților cu mediul universitar, cadre didactice, tineri studenți.

  În data de 29.11.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Serviciul Management de Caz Protecție Specială Copii în Servicii de Tip Rezidențial a organizat evenimentul „100 de ani împreună”, pentru a celebra Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, Centenarul și Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. La eveniment au luat parte aproximativ 500 de beneficiari ai sistemului de protecție, copii și adulți, scopul fiind acela de a se cunoaște, de a forma relații noi sau, de a consolida relațiile existente atât între ei, cât și cu membrii comunității, reprezentanți ai ONG-urilor, artiști, personalități și/sau reprezentanți ai entităților publice și private invitate/prezente.


 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Monica FILIP

  Tel: 0264 420 146 (interior 438), E-mail: familial@dgaspc-cluj.ro, serviciulfamilialcluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Misiune:

  Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă maternală are ca misiune identificarea unei alternative de tip familial rude/familie/persoană sau asistent maternal, care să permită copiilor separați temporar de familia lor să crească într-un mediu familial adecvat, evitându-se astfel instituționalizarea acestora, și îndeplinește următoarele atribuţii:


  Activități specifice:

  1. Întocmeşte planul anual de identificare/recrutare/dezvoltare a reţelei de asistenţă maternală, familii/persoane;
  2. Organizează campaniile publicitare pentru recrutarea de asistenţi maternali, familii/persoane;
  3. Evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist, familie/persoană, pentru a oferi îngrijirea potrivită copilului care necesită acest tip de protecţie;
  4. Organizează și realizează cursuri de formare iniţială pentru asistenţii maternali profesioniști, familii/persoane, în calitate de formatori;
  5. Întocmește dosarul pentru atestare ca asistent maternal profesionist, familii/persoane; păstrează şi actualizează dosarul asistentului maternal profesionist conform standardelor în domeniu;
  6. Sprijină şi monitorizează activitatea asistentului maternal profesionist, familii/persoane, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu standardele de calitate din domeniu;
  7. Asigură informarea asistentului maternal profesionist referitor la situaţia copilului, în funcţie de informaţiile deţinute, și urmărește respectarea de către acesta a standardelor, procedurilor şi instrucţiunilor referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înţelese și aplicate;
  8. Organizează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist, familie/persoană;
  9. Propune Comisiei de Protecție a Copilului retragerea sau suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist, în cazuri justificate pe bază de raport;
  10. Asigură evaluarea psihologică a asistentului maternal profesionist, familie/persoană şi a celorlalţi membrii din familie, după caz;
  11. Oferă consiliere psihologică asistentului maternal profesionist familie/persoană şi familiei acestuia în situaţii de criză;
  12. Identifică nevoile de formare continuă ale asistentului maternal profesionist; organizează şi susţine cursuri de formare continuă/organizează grupuri de suport pentru asistenţii maternali profesionişti, cel puţin anual;
  13. Evaluează anual activitatea asistentului maternal profesionist conform standardelor de calitate în domeniu;
  14. Propune acordarea de suport financiar/material asistentului maternal profesionist familie/persoană (salariu, alocaţie de plasament, alocaţie de hrană, rechizite, îmbrăcăminte, transport la nevoie);
  15. Realizează instruirea specifică asistentului maternal profesionist familie/persoană privind nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
  16. Informează în scris asistentul maternal profesional familie/persoană cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasării;
  17. Întocmeşte Convenţiile de plasament cu asistenţii maternali profesionişti familii/persoane şi le înaintează spre aprobare, ataşându-le apoi la dosar, în conformitate cu prevederile Standardelor de calitate aplicabile;
  18. Preia copiii pentru care alte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj au propus măsura de protecţie-plasament la asistent maternal profesionist familie/persoană, în limita locurilor disponibile;
  19. Instrumentează solicitările privind instituirea unor măsuri de protecţie specială a copilului la familii/persoane sau rude şi înaintează propuneri în acest sens Comisiei pentru Protecţia Copilului/Instanţei de judecată;
  20. Evaluează/reevaluează nevoile copilului care este/a fost plasat la asistent maternal profesionist, rude, familii/persoane;
  21. Solicită avizul de legalitate al serviciului cu atribuţii în domeniul juridic referitor la măsura propusă și alte documente;
  22. Revizuieşte semestrial planul individualizat de protecţie pentru copil în acord cu Standardele de calitate şi metodologia din domeniu;
  23. Monitorizează şi înregistrează evoluţia copilului în acord cu planul individualizat de protecţie şi consemnează într-un raport evoluţiile înregistrate în implementarea planului individualizat de protecţie;
  24. Reevaluează semestrial sau ori de câte ori este nevoie împrejurările care au stat la baza stabilirii unor măsuri de protecţie de tip familial şi face propuneri privind menţinerea/modificarea sau revocarea măsurii;
  25. Ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de maturitate; se asigură că drepturile copiilor sunt respectate în familia de plasament;
  26. Se asigură că pentru toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip familial există contracte cu familia/reprezentanţii legali pentru implementarea planului individualizat de protecţie;
  27. Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru toţi copiii plasaţi la asistenţi maternali profesioniști, rude, familii/persoane;
  28. Întocmește rapoarte (de vizită/întâlniri, de evaluare, de revizuire, de monitorizare, psiho-sociale, etc.), note, consemnări, referate, minute, anchete sociale, planuri etc. pe toată perioada stabilirii măsurii în funcţie de specificul cazului şi asigură ataşarea acestora la dosar;
  29. Ţine evidenţa copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie la asistenţi maternali;
  30. Ţine evidenţa asistenţilor maternali profesioniști familie/persoană atestaţi;
  31. Coordonează activitatea privind mutarea copilului de la asistentul maternal profesionist la alt asistent maternal profesionist sau în alt serviciu;
  32. Asigură întocmirea/actualizarea, păstrarea şi arhivarea dosarului copilului;
  33. Asigură evaluarea psihologică a copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, rude și familii/persoane, şi întocmește raportul de evaluare psihologică; asigură consiliere psihologică copilului/asistentului maternal profesionist, rude și familii/persoane în funcţie de caz, când situaţia impune acest lucru;
  34. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
  35. Coordonează activitatea referitoare la menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu orice persoane relevante pentru viaţa acestuia; asigură supervizarea vizitelor şi stabilirea locaţiei;
  36. Asigură evaluarea familiei biologice în vederea reintegrării copilului; instrumentează cazurile de reintegrare a copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, rude și familii/persoane;
  37. Asigură monitorizarea copiilor reintegraţi în familia biologică, în conformitate standardele și legislația în vigoare;
  38. Efectuează demersuri în vederea deschiderii procedurii de adopţie pentru copiii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, rude și familii/persoane în conformitate cu prevederile planului individualizat de protecţie (PIP);
  39. Transmite în copie, serviciului adopţii şi post adopţii, dosarul copilului pentru care s-a stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie, adopţia, monitorizează în continuare modul în care este pusă în aplicare măsura de protecţie până la momentul rămânerii definitive a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz), transmite serviciului adopţii şi post adopţii orice informaţie relevantă despre copil şi familia acestuia, dosarul copilului în original în momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz);
  40. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, rude și familii/persoane de pe raza judeţului;
  41. Organizează grupuri de suport pentru familiile biologice ale copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, rude și familii/persoane, la nevoie, în vederea îmbunătăţirii relaţiilor cu copiii şi în vederea reintegrării.
  42. Oferă asistenţă permanentă pe toată durata plasamentului copiilor (consiliere);
  43. Elaborează planul anual de acţiune și strategiile menționate în Standardele minime de calitate;
  44. Urmăreşte conformitatea cu legea a datelor prezentate în rapoarte, referate, anchete psiho-sociale şi a altor lucrări prezente la dosarul copilului;
  45. Preia și instrumentează în termenul prevăzut de lege și Standardele de calitate obligatorii, solicitările privind instituirea unor măsuri de protecţie specială de tip familial direcţionate spre soluţionare serviciului şi înaintează propuneri în acest sens Comisiei pentru Protecţia Copilului/Instanţei de judecată;
  46. Se asigură, conform Standardelor de calitate obligatorii, ca toți copiii aflați cu măsură de protecție de tip familial să nu fie supuși abuzurilor;
  47. Informează persoanele care se adresează direct cu solicitarea de plasament cu privire la măsura de protecţie, procedura de lucru, actele necesare etc.;
  48. Evaluează capacitatea solicitanţilor de a oferi condiţii optime copiilor pe care îi primesc în plasament astfel încât să fie satisfăcute nevoile acestora în conformitate cu prevederile standardelor de calitate aplicabile;
  49. Asigură ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului şi/sau a hotărârilor judecătorești ale instanțelor de judecată;
  50. Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care se propune măsura plasamentului la asistenţi maternali profesioniști, rude și familii/persoane și reevaluează periodic planurile individualizate de protecţie pentru copiii cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie specială aflaţi în evidenţa serviciului, în acord cu Standardele de calitate obligatorii şi metodologia din domeniu;
  51. Asigură evaluarea copiilor pentru care se propune măsura plasamentului la rude, familii/persoane;
  52. Întocmeşte trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, un raport privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; pe baza fişelor aferente prevăzute de Standardele de calitate aplicabile;
  53. Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru toţi copiii plasaţi la rude, familii/persoane;
  54. Asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul serviciului, prin respectarea Standardelor minime de calitate a managementului de caz;
  55. Asigură întocmirea dosarului de plasament care se predă şefului de serviciu pentru avizare;
  56. Asigură evaluarea psihologică a copiilor şi a solicitanţilor și se întocmesc rapoarte de evaluare în acest sens;
  57. Oferă consiliere psihologică copiilor în funcţie de caz, când situaţia impune acest lucru;
  58. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi la asistenţi maternali familii/persoane/rude/de pe raza judeţului Cluj;
  59. Asigură întocmirea rapoartelor de monitorizare trimestrială referitoare la copiii plasaţi la asistenţi maternali profesioniști, rude și familii/persoane și le transmite la Agenția Judeţeană de Plăti și Inspecţie Socială, cu respectarea termenelor legale;
  60. Evaluează posibilitatea reintegrării în familia naturală a copilului aflat în plasament asistentul maternal, rude și familii/persoane, şi face propuneri în acest sens; acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării acestuia în familie;
  61. Asigură întocmirea și completarea celor 7 registre prevăzute în Standardele de calitate obligatorii;
  62. Întocmeşte programul anual de pregătire a personalului, în funcţie de nevoile identificate;
  63. Asigură participarea specialiştilor la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate;
  64. Asigură supervizarea formală şi informală a specialiştilor, în funcţie de resursele de care dispune;
  65. Oferă asistenţă şi servicii de specialitate beneficiarilor direcţi și indirecţi pe toată durata măsurii de protecţie;
  66. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
  67. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiilor publice specializate pentru protecția copilului din alte județe, precum și cu alte autorități și instituții în vederea rezolvării cazurilor complexe care implică competența alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;
  68. Operează documentele repartizate serviciului în programul” Circuitul intern al documentelor-sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implementat la nivelul instituției;
  69. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici;
  70. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură aducerea la cunoştinţă personalului a acestora;
  71. Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate; face propuneri de revizuire a acestora corespunzător modificărilor care se impun;
  72. Asigură implementarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu respectarea termenelor stabilite;
  73. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în domeniu;
  74. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului;
  75. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora;
  76. Întocmește/modifică fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și organizează activitatea acestuia;
  77. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului;
  78. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către șeful ierarhic superior în domeniul său de activitate.

 • SERVICIUL DE INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE, TELEFON CAZURI URGENŢĂ ADULŢI/COPII, COPII CARE AU COMIS FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND PENAL, COPIII STRĂZII

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Nicolae BANC

  Tel: 0264 420 146 (interior 421), E-mail: copiii.strazii@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon cazuri urgenţă copii, copii care au comis fapte penale şi nu răspund penal, copiii străzii, desfășoară următoarele activități:
  • Intervenţia, evaluarea şi instituirea de măsură de protecţie specială pentru copiii delicvenţi care nu răspund penal;
  • Intervenţie şi evaluare iniţială pentru cazuri sesizate în regim de urgenţă – telefonul copilului;
  • Monitorizarea fenomenului copiii străzii;
  • Organizarea unor campanii școlare, care au avut ca și obiectiv - prevenirea delicvenței juvenile.

  Principalele obiective operaționale ale serviciului:
  • Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă pentru cazurile sesizate prin intermediul Telefonului Copilului;
  • Intervenţia, evaluarea şi instituirea măsurii de protecţie specială pentru copiii delicvenţi care nu răspund penal;
  • Asigurarea intervenției pentru copiii străzii și stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copiii străzii;
  • Asigurarea monitorizării cazurilor în care este stabilită măsura de protecţie specială;
  • Asigurarea asistării minorilor în orice fază de instrumentare, efectuată la solicitarea organelor de cercetare penală;
  • Asigurarea managementului de caz pentru copiii aflaţi în Centrul de primire în regim de urgență “Gavroche” Cluj-Napoca, Adăpostul de zi și de noapte Turda şi Cluj Napoca.


  Alte activități:
  • Campanii stradale de sensibilizare a comunității referitoare la copiii străzii.
  • Realizarea unor campanii școlare de prevenire a delicvenței juvenile:
  • Realizarea de proiecte sociale: tabere, excursii etc.


 • SERVICIUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENIRE SARCINĂ NEDORITĂ

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Alina CHIOREAN

  Tel: 0264 420 146 (interior 437), E-mail: consiliere@dgaspc-cluj.ro, serviciulconsiliere@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul are misiunea de a promova şi dezvolta servicii de specialitate în vederea integrării și menținerii copilului în familie, iar, în situaţia care contravine interesului superior al copilului procedează, la identificarea de măsuri de protecţie specială și preluarea copilului în sistemul de protecție specială. Compartimentul de prevenire a sarcinii nedorite are ca misiune facilitarea accesului gratuit la contracepţie pentru femeile cu situaţie socio-economică precară aflate în evidenţa instituţiei, evitându-se astfel sarcinile nedorite şi, ulterior, abandonul copiilor.


  FOTO: Cazuri în evidență - prevenire separare copil de familie

  Obiective:
  1. Reducerea numărului de copii pentru care se instituie măsură de protecție specială din totalul de cazuri sesizate.
  2. Asigurarea managementului de caz pentru cele 2 centre maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj
  3. Reducerea sarcinilor nedorite şi a numărului de copii abandonaţi. S-a intervenit prompt pentru preluarea copiilor părăsiți din spitale în sistemul de protecție specială, prin instituirea plasamentului în regim de urgență și sesizarea ulterioară a Instanței de Judecată.


  FOTO: Copii părăsiți în unități sanitare și preluați în sistemul de protecție specială

  4. Evaluare psiho-socială şi consiliere psihologică a copiilor din părinţi divorţaţi, la solicitarea Instanţei de Judecată
  5. Instrumentarea cazurilor de copii cu tulburări de comportament aflaţi în familie (prevenire abandon școlar, comportament agresiv, consum de substanțe, fuga de acasă, tentativa de suicid etc.)
  6. Derularea de campanii specifice cu privire la drepturile copilului


  FOTO: Grupuri de informare privind contracepția la sediul primăriilor din județul Cluj

  7. Participare la audiere pentru copii implicați în acte de natură penală, fie ca victime, fie ca martori, fie autori
  8. Formare continuă pentru asistenţii sociali și psihologii din cadrul serviciului.
  9. Supervizarea stagiilor de practică ale studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

  FOTO: Campanii privind promovarea respectării drepturilor copilului în școli și la Bibiloteca Județeana „Octavian Goga” Cluj

 • CENTRU DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT

  Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 56
  Șef Serviciu – Dana JOLDEA

  Tel: 0264 430909, E-mail: cjica_cluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este o componentă funcţională a Centrului judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat Cluj care asigură servicii specializate copilului abuzat şi familiei acestuia, în funcţie de nevoile identificate. Atribuţiile centrului de consiliere, în cadrul Centrului judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat constau atât în stabilirea măsurilor de prevenţie cât şi a celor de protecţie. Consilierea psihologică este inclusă în ambele forme de intervenţie.
  Serviciile oferite constau în:
  • evaluare socială complexă a cazului (evaluare iniţială, evaluare detailată)
  • evaluare psihologică a copilului abuzat;
  • consiliere psihologică pentru copilul abuzat şi familia acestuia;
  • asistare psiho-socială a copilului care a suferit o formă de abuz şi a familiei acestuia;
  • medierea relaţiilor cu comunitatea;
  • supervizare internă şi intervizare;

  Principalele activităţi desfăşurate în centru sunt:
  • înregistrarea oricărei sesizări primite, indiferent de modul în care este făcută (telefonic, în scris, etc);
  • verificarea aspectelor semnalate în cel mai scurt timp posibil;
  • programarea şedinţelor de evaluare psihologică pentru copii în care este evaluată simptomatologia abuzului;
  • programarea periodică a şedinţelor de consiliere psihologică pentru copii şi familie;
  • deplasare în teren pentru efecuarea anchetei sociale;
  • contactarea persoanelor/instituţiilor/organizaţiilor care pot furniza informaţii relevante pentru soluţionarea cazului;
  • colaborarea cu autorităţile locale în vederea respectării interesului superior al copilului;
  • redactarea documentelor necesare întocmirii dosarului copilului;
  • organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii pentru a stabili un mod de colaborare eficientă în soluţionarea cazurilor comune;
  • deplasări periodice în familia copilului, menţinerea relaţiei cu şcoala, familia extinsă, comunitatea, pentru a urmări evoluţia cazului;
  • realizarea periodică a evaluării intervenţiei, a rezultatelor acesteia, stabilirea unor noi direcţii de intervenţie dacă se impune.


 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI

  Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp D
  Șef Serviciu – Carmen TĂMAȘ

  Tel: 0264 420 146 (interior 301), E-mail: sec_copii_cj@dgaspc-cluj.ro

  Secțiunea formulare

  Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Cluj s-a înființat conform OUG 123/08.10.2001 – Ordonanța privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului, Art. 20.
  Activitatea de bază a serviciului constă în reevaluarea/evaluarea copiiilor care se prezintă la sediul serviciului nostru pentru încadrare în grad de handicap, la solicitarea părinților sau reprezentanților legali în vederea obținerii drepturilor conform legislației în vigoare. De asemenea se asigură managementului de caz pentru copiii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap din familie.
  În evidența Serviciului de evaluare complexă a copilului, la sfârșitul anului 2018, se afla un număr de 1968 de cazuri, numărul efectiv de cazuri prelucrate în cadrul serviciului pe parcursul anului 2018 fiind 2050, din care o parte au ieșit din evidențe fie datorită împlinirii vârstei de 18 ani, fie datorită evoluției favorabile a bolii și implicit, a ieșirii din grad de handicap.


  Comisia pentru Protecţia Copilului
  Tel. Secretariat: 0264 420 146 (interior 305)
  • stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;
  • stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
  • reevaluează periodic hotarârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad de handicap, pe baza sesizărilor specialiştilor D.G.A.S.P.C. Cluj;
  • revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
  • promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
  • soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist.

 • SERVICUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

  Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Irina TUDORACHE

  Tel: 0264 420 146 (interior 420), E-mail: adoptii.postadoptii@dgaspc-cluj.ro, adoptii.cluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Pentru programări în vederea informării prealabile, respectiv în vederea depunerii dosarului de evaluare,
  vă rugăm sa ne contactați la numărul de telefon: 0755-129-497 sau la adresa de email : adoptii.postadoptii@dgaspc-cluj.ro


  Serviciul adopții și postadopții are următoarele obiective:
  Obiectiv general: menținerea/îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite copilului și/au familiei.


  Ca obiective specifice ne propunem:
  1. Parcurgerea celor trei etape care stau la baza eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte cu solicitanții aflați în evidența serviciului, în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare;
  2. Realizarea demersurilor de deschidere a procedurii adopției pentru copiii intrați în evidența S.A.P.A. pe parcursul anului calendaristic (doar dosarele pentru care au fost îndeplinite prevederile art. 28 și 29 din Legea 273/2004);
  3. Asigurarea demersurilor ce stau la baza selecției, potrivirii și monitorizării cuplului ”copil - familie/ persoană adoptatoare” pentru minim 10% din cazurile aflate în evidența serviciului, conform criteriilor și termenelor stabilite prin Legea 273/2004;
  4. Sprijinirea copiilor adoptați pe parcursul anului, în vederea integrării lor în familia adoptatoare, pe o perioadă de minim 2 ani;
  5. Sprijinirea părinților firești/ a rudelor, precum și a adoptatului în obținerea informațiilor legate de copilul adoptat sau originile acestuia, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.