SERVICII PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Carmen RĂCHITĂ

  Tel: 0264 420 146 (interior 439), E-mail: rezidentialcopii@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial (SMCR) reprezintă unul din serviciile de specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj - componenta copii şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale privind protecţia copilului (Legea nr. 257/26.09.2013 pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul 286/2006 şi Ordinul 288/2006 privind managementul de caz).

  În conformitate cu prevederile Art. 20, alin 3 din HG 502/2017, Art. 11 din Anexa 1 la HG 797/2017 și Art.49 din Ordinul 1985/1305/5805/2016 și luand în considerare Adresa nr. 14389/07.11.2017 a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a fost preluat la nivelul serviciului managementul de caz inclusiv pentru copiii/tinerii încadrați în grad de handicap.

  Principalele obiective ale serviciului sunt:
  • asigură management de caz pentru copiii aflați cu măsură de protecție în serviciile rezidenţiale din subordinea DGASPC Cluj şi a furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii rezidenţiale (Unități de protecție);
  • verifică respectarea standardelor minime obligatorii la serviciile rezidenţiale ale DGASPC;
  • identifică soluţii de tip familial pentru copiii/tinerii aflaţi în sistemul de protecţie de tip rezidenţial;
  • asigură protecţie specială temporară pentru copilul separat de familia sa şi reintegrarea socio-familială a copilului sau a tânărului care a beneficiat de o masură de protecţie specială în unităţi rezidenţiale;

  În data de 23.03.2018, Serviciul Management de Caz Protecție Specială Copii în Servicii de Tip Rezidențial a organizat, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, evenimentul „Boboc pt o zi”, la care au participat 50 de copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială – plasament la unități de tip familial, care sunt elevi la diferite licee. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea participanților cu mediul universitar, cadre didactice, tineri studenți.

  În data de 29.11.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Serviciul Management de Caz Protecție Specială Copii în Servicii de Tip Rezidențial a organizat evenimentul „100 de ani împreună”, pentru a celebra Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, Centenarul și Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. La eveniment au luat parte aproximativ 500 de beneficiari ai sistemului de protecție, copii și adulți, scopul fiind acela de a se cunoaște, de a forma relații noi sau, de a consolida relațiile existente atât între ei, cât și cu membrii comunității, reprezentanți ai ONG-urilor, artiști, personalități și/sau reprezentanți ai entităților publice și private invitate/prezente.


 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN SERVICII DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Monica FILIP

  Tel: 0264 420 146 (interior 438), E-mail: serviciulfamilialcluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Misiune:

  Identificarea unei familii substitut - familie de plasament sau asistent maternal pentru copilul separat temporar sau definitiv de propria familie, evitându-se astfel instituționalizarea acestuia.
  D.G.A.S.P.C. Cluj prin Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă maternală, promovează şi dezvoltă în permanenţă următoarele alternative de tip familial pentru copiii care necesită protecţie specială:
  • Protecţia copilului prin plasament la rude până la gradul IV sau alte familii/persoane;
  • Protecţia copilului prin plasament la asistent maternal profesionist: dezvoltarea unei reţele de asistenţi maternali profesionişti, care să ofere protecţie copiilor aflaţi în dificultate și asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii plasati la asistent maternal, pentru asistentul maternal şi familia acestuia, pentru familia biologică și pentru copiii plasați la rude/familii/persoane.


  Activități specifice:

  1. Reintegrarea copiilor aflaţi cu măsură de protecţie – plasament la asistenţi maternali:
  2. Evaluarea în vederea stabilirii obiectivului final al PIP (analizarea posibilităţilor de a demara procedura adopţiei) pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie la asistenţi maternali: evaluarea familiei biologice inclusiv rudele până la gradul IV, informarea familiei biologice cu privire la efectele adopţiei, propuneri de deschidere a procedurii de adopţie.
  3. Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali: toţi copiii aflaţi cu măsură de protecţie la asistent maternal au fost vizitaţi la domiciliul acestuia, în vederea întocmirii rapoartelor de monitorizare a măsurii de protecție, rapoarte trimestriale, predate la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj.
  4. Evaluarea psihologică a copiilor cu vârsta de peste 3 ani aflaţi în plasament la asistenţi maternali: aplicare de teste, interpretarea rezultatelor şi elaborarea rapoartelor psihologice, organizare grupuri de support.
  5. Evaluarea psihologică anuală a asistenţilor maternali şi a membrilor familiilor acestora si monitorizarea asistenților maternali: aplicarea testelor, interpretarea rezultatelor şi elaborarea raportului psihologic.
  6. Formare continuă pentru asistenţii maternali si formare inițială: se organizează grupuri de suport pentru asistenți maternali si un grup de pregătire pentru primirea copiilor cu dizabilități. Aceste cursuri sunt susţinute de către formatori interni.
  7. Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la rude/alte familii/persoane: activităţi de informare şi consiliere a copiilor şi tinerilor, consiliere psihologică la nevoie, vizite de monitorizare a evoluţiei copiilor la domiciliul familiilor de plasament, vizite la şcoli/grădiniţe. De asemena copiii, familiile de plasament sunt consiliați de către psiholog.
  8. Reintegrarea copiilor aflaţi cu măsură de protecţie – plasament la rude/alte persoane: activităţi de evaluare psiho-socială a părinţilor, servicii de consiliere, medierea relaţiilor, revizuire Plan Individualizat de Protecție.

 • SERVICIUL DE INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE, TELEFON CAZURI URGENŢĂ ADULŢI/COPII, COPII CARE AU COMIS FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND PENAL, COPIII STRĂZII

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Nicolae BANC

  Tel: 0264 420 146 (interior 421), E-mail: copiii.strazii@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon cazuri urgenţă copii, copii care au comis fapte penale şi nu răspund penal, copiii străzii, desfășoară următoarele activități:
  • Intervenţia, evaluarea şi instituirea de măsură de protecţie specială pentru copiii delicvenţi care nu răspund penal;
  • Intervenţie şi evaluare iniţială pentru cazuri sesizate în regim de urgenţă – telefonul copilului;
  • Monitorizarea fenomenului copiii străzii;
  • Organizarea unor campanii școlare, care au avut ca și obiectiv - prevenirea delicvenței juvenile.

  Principalele obiective operaționale ale serviciului:
  • Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă pentru cazurile sesizate prin intermediul Telefonului Copilului;
  • Intervenţia, evaluarea şi instituirea măsurii de protecţie specială pentru copiii delicvenţi care nu răspund penal;
  • Asigurarea intervenției pentru copiii străzii și stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copiii străzii;
  • Asigurarea monitorizării cazurilor în care este stabilită măsura de protecţie specială;
  • Asigurarea asistării minorilor în orice fază de instrumentare, efectuată la solicitarea organelor de cercetare penală;
  • Asigurarea managementului de caz pentru copiii aflaţi în Centrul de primire în regim de urgență “Gavroche” Cluj-Napoca, Adăpostul de zi și de noapte Turda şi Cluj Napoca.


  Alte activități:
  • Campanii stradale de sensibilizare a comunității referitoare la copiii străzii.
  • Realizarea unor campanii școlare de prevenire a delicvenței juvenile:
  • Realizarea de proiecte sociale: tabere, excursii etc.


 • SERVICIUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENIRE SARCINĂ NEDORITĂ

  Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Alina CHIOREAN

  Tel: 0264 420 146 (interior 437), E-mail: serviciulconsiliere@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul are misiunea de a promova şi dezvolta servicii de specialitate în vederea integrării și menținerii copilului în familie, iar, în situaţia care contravine interesului superior al copilului procedează, la identificarea de măsuri de protecţie specială și preluarea copilului în sistemul de protecție specială. Compartimentul de prevenire a sarcinii nedorite are ca misiune facilitarea accesului gratuit la contracepţie pentru femeile cu situaţie socio-economică precară aflate în evidenţa instituţiei, evitându-se astfel sarcinile nedorite şi, ulterior, abandonul copiilor.


  FOTO: Cazuri în evidență - prevenire separare copil de familie

  Obiective:
  1. Reducerea numărului de copii pentru care se instituie măsură de protecție specială din totalul de cazuri sesizate.
  2. Asigurarea managementului de caz pentru cele 2 centre maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj
  3. Reducerea sarcinilor nedorite şi a numărului de copii abandonaţi. S-a intervenit prompt pentru preluarea copiilor părăsiți din spitale în sistemul de protecție specială, prin instituirea plasamentului în regim de urgență și sesizarea ulterioară a Instanței de Judecată.


  FOTO: Copii părăsiți în unități sanitare și preluați în sistemul de protecție specială

  4. Evaluare psiho-socială şi consiliere psihologică a copiilor din părinţi divorţaţi, la solicitarea Instanţei de Judecată
  5. Instrumentarea cazurilor de copii cu tulburări de comportament aflaţi în familie (prevenire abandon școlar, comportament agresiv, consum de substanțe, fuga de acasă, tentativa de suicid etc.)
  6. Derularea de campanii specifice cu privire la drepturile copilului


  FOTO: Grupuri de informare privind contracepția la sediul primăriilor din județul Cluj

  7. Participare la audiere pentru copii implicați în acte de natură penală, fie ca victime, fie ca martori, fie autori
  8. Formare continuă pentru asistenţii sociali și psihologii din cadrul serviciului.
  9. Supervizarea stagiilor de practică ale studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

  FOTO: Campanii privind promovarea respectării drepturilor copilului în școli și la Bibiloteca Județeana „Octavian Goga” Cluj

 • CENTRU DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT

  Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 56
  Șef Serviciu – Dana JOLDEA

  Tel: 0264 430909, E-mail: cjica_cluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este o componentă funcţională a Centrului judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat Cluj care asigură servicii specializate copilului abuzat şi familiei acestuia, în funcţie de nevoile identificate. Atribuţiile centrului de consiliere, în cadrul Centrului judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat constau atât în stabilirea măsurilor de prevenţie cât şi a celor de protecţie. Consilierea psihologică este inclusă în ambele forme de intervenţie.
  Serviciile oferite constau în:
  • evaluare socială complexă a cazului (evaluare iniţială, evaluare detailată)
  • evaluare psihologică a copilului abuzat;
  • consiliere psihologică pentru copilul abuzat şi familia acestuia;
  • asistare psiho-socială a copilului care a suferit o formă de abuz şi a familiei acestuia;
  • medierea relaţiilor cu comunitatea;
  • supervizare internă şi intervizare;

  Principalele activităţi desfăşurate în centru sunt:
  • înregistrarea oricărei sesizări primite, indiferent de modul în care este făcută (telefonic, în scris, etc);
  • verificarea aspectelor semnalate în cel mai scurt timp posibil;
  • programarea şedinţelor de evaluare psihologică pentru copii în care este evaluată simptomatologia abuzului;
  • programarea periodică a şedinţelor de consiliere psihologică pentru copii şi familie;
  • deplasare în teren pentru efecuarea anchetei sociale;
  • contactarea persoanelor/instituţiilor/organizaţiilor care pot furniza informaţii relevante pentru soluţionarea cazului;
  • colaborarea cu autorităţile locale în vederea respectării interesului superior al copilului;
  • redactarea documentelor necesare întocmirii dosarului copilului;
  • organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii pentru a stabili un mod de colaborare eficientă în soluţionarea cazurilor comune;
  • deplasări periodice în familia copilului, menţinerea relaţiei cu şcoala, familia extinsă, comunitatea, pentru a urmări evoluţia cazului;
  • realizarea periodică a evaluării intervenţiei, a rezultatelor acesteia, stabilirea unor noi direcţii de intervenţie dacă se impune.


 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU HANDICAP

  Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp D
  Șef Serviciu – Carmen TĂMAȘ

  Tel: 0264 420 146 (interior 301), E-mail: serviciulevaluarecluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Cluj s-a înființat conform OUG 123/08.10.2001 – Ordonanța privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului, Art. 20.
  Activitatea de bază a serviciului constă în reevaluarea/evaluarea copiiilor care se prezintă la sediul serviciului nostru pentru încadrare în grad de handicap, la solicitarea părinților sau reprezentanților legali în vederea obținerii drepturilor conform legislației în vigoare. De asemenea se asigură managementului de caz pentru copiii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap din familie.
  În evidența Serviciului de evaluare complexă a copilului, la sfârșitul anului 2018, se afla un număr de 1968 de cazuri, numărul efectiv de cazuri prelucrate în cadrul serviciului pe parcursul anului 2018 fiind 2050, din care o parte au ieșit din evidențe fie datorită împlinirii vârstei de 18 ani, fie datorită evoluției favorabile a bolii și implicit, a ieșirii din grad de handicap.


  Comisia pentru Protecţia Copilului
  Tel. Secretariat: 0264 420 146 (interior 305)
  • stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;
  • stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
  • reevaluează periodic hotarârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad de handicap, pe baza sesizărilor specialiştilor D.G.A.S.P.C. Cluj;
  • revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
  • promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
  • soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist.

 • SERVICUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

  Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp F
  Șef Serviciu – Irina TUDORACHE

  Tel: 0264 420 146 (interior 420), E-mail: adoptii.cluj@yahoo.com

  Secțiunea formulare

  Serviciul adopții și postadopții are următoarele obiective:
  Obiectiv general: menținerea/îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite copilului și/au familiei.


  Ca obiective specifice ne propunem:
  1. Parcurgerea celor trei etape care stau la baza eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte cu solicitanții aflați în evidența serviciului, în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare;
  2. Realizarea demersurilor de deschidere a procedurii adopției pentru copiii intrați în evidența S.A.P.A. pe parcursul anului calendaristic (doar dosarele pentru care au fost îndeplinite prevederile art. 28 și 29 din Legea 273/2004);
  3. Asigurarea demersurilor ce stau la baza selecției, potrivirii și monitorizării cuplului ”copil - familie/ persoană adoptatoare” pentru minim 10% din cazurile aflate în evidența serviciului, conform criteriilor și termenelor stabilite prin Legea 273/2004;
  4. Sprijinirea copiilor adoptați pe parcursul anului, în vederea integrării lor în familia adoptatoare, pe o perioadă de minim 2 ani;
  5. Sprijinirea părinților firești/ a rudelor, precum și a adoptatului în obținerea informațiilor legate de copilul adoptat sau originile acestuia, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.