Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori asistență socială, relația cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariatul comisiei de protecția copilului și secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

  Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, corp. F
  tel: 0264 420 146 (interior 303)

  Șef Serviciu – Maria COMAN
  email: monitorizareservicii@dgaspc-cluj.ro / dgaspc.cj@gmail.com

  Desfășoară următoarele activități principale:

 • În domeniul managementului calităţii:

  1.Elaborează proiecte privind înfiinţarea unor servicii în domeniul asistenţei sociale şi al protecţiei copilului, în funcţie de realităţile locale;
  2.Elaborează strategiile pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei generale, cu organizaţiile neguvernamentale autorizate, cu alte instituţii responsabile în domeniul asistenţei sociale;
  3.Monitorizează realizarea măsurilor prevăzute de strategiile elaborate;
  4.Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţa socială şi protecţia copilului de interes local.
  5.Planifică şi coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (manualul calităţii, procedurile cerute de standarde, instrumente de lucru standardizate, instrucţiuni de folosire)
  6.Evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente conform standardelor de calitate;
  7.Elaborează instrumente de lucru privind evaluarea respectării standardelor de către serviciile sociale ale Direcţiei generale;
  8.Realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele de către serviciile sociale din aparatul propriu şi de către centrele din subordinea Direcţiei generale;
  9.Întocmeşte rapoarte de evaluare cu recomandări de îmbunătăţire a activităţii serviciilor sociale evaluate în vederea creşterii calităţii serviciilor furnizate beneficiarilor;
  10.Asigură comunicarea, pe orizontală şi verticală, cu serviciile sociale din aparatul propriu al Direcţiei generale şi cu centrele din structura acesteia, cu privire la rezultatele evaluării respectării standardelor;
  11.Adaptează şi transmite informaţia în vederea elaborării Metodologiilor de organizare şi funcţionare, conform standardelor minime obligatorii, precum şi a procedurilor de acordare a serviciilor sociale, conform standardelor generale calitate;
  12.Elaborează documentaţia privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de către Direcţia generală;
  13.Elaborează documentaţia privind licenţierea serviciilor sociale furnizate în domeniul protecţiei copilului de Direcţia generală şi a documentelor privind avizarea de către Direcţia Generală pentru Persoane cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a centrelor de adulţi nou înfiinţate;
  14.Întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale privind respectarea standardelor generale de calitate, pe tipuri de servicii acreditate şi le transmite către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecție Socială Cluj (AJPIS)
  15. Întocmeşte rapoarte de activitate privind respectarea standardelor generale de calitate şi le transmite instituţiilor solicitante
  16.Elaborează instrumente de lucru în vederea asigurării, într-un mod unitar a serviciilor sociale în cadrul centrelor din subordinea Direcţiei generale;
  17.Acordă consultanţă şi sprijin în elaborarea instrumentelor de lucru, într-un mod unitar a serviciilor sociale în cadrul centrelor cu personalitate juridică din structura Direcţiei generale, la solicitare acestora;
  18.Asigură analizarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea drepturilor beneficiarilor aflaţi în unităţile din subordinea Direcţiei generale;
  19.Colaborează în procesul de instruire în domeniul managementului calităţii (stabilirea temelor de instruire an, întocmirea materialului, efectuarea efectivă a instruirii şi evaluarea procesului de instruire în domeniul managementul calităţii serviciilor sociale.
  20.Propune spre aprobare Directorului general obiectivele şi direcţiile de acţiune ce vor fi cuprinse în Programul de dezvoltare economică şi socială a judeţului Cluj - capitolul: Social, la atribuţiile Direcţiei generale şi monitorizează îndeplinirea acestora.
  21.Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
  22.Stabileşte orice alte atribuţii prevăzute de acte normative sau stabilite prin dispoziţii ale conducerii instituţiei în domeniul său de activitate.
  23.Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns;
  24.Participă la elaborarea strategiei privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului la nivel de judeţ;
  25.Întocmeşte rapoartele anuale de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;

 • În domeniul monitorizare servicii sociale, indicatori asistenţă socială:

  1.Asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de protecţie oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj:
  • Monitorizează statistic măsurile de protecţie stabilite pentru copii şi pentru persoanele adulte din judeţul Cluj;
  • Monitorizează aplicarea măsurilor de protecţie specială a copilului şi a persoanei adulte cu handicap prin intermediul rapoartelor lunare/trimestriale/semestriale;
  • Gestionează bazele de date cu copii și persoane adulte care frecventează servicii de zi precum şi cu cei care beneficiază de servicii familiale sau servicii rezidenţiale de protecţie, colaborând cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea acestor atribuții;
  • Gestionează bazele de date cu persoanele adulte încadrate în diferite grade/tipuri de dizabilitate;
  • Centralizează şi sintetizează toate informaţiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al DGASPC Cluj;
  • Întocmește situații statistice și raportări către Instituții județene și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.


  2. Menține contactul cu furnizorul programului D- SMART, având ca scop:
  • Efectuarea de modificării în modul de operare sau exploatarea adecvată a programului D-SMART, în funcție de necesitățile apărute în serviciile DGASPC Cluj;
  • Asigurarea bunei funcționări a programuluii D-SMART;

  3. Asigură operarea în bazele de date privind drepturile legale ale beneficiarilor: punerea în plată a drepturilor, încetarea sau suspendarea acestora;
  4. Întocmirea și actualizarea bazei de date cuprinzând asistenții personali din județul Cluj.
  5. Monitorizează modul în care se reflectă în presa locală şi centrală activitatea de asistenţă socială și protecţia copilului; întocmeşte rapoartul de monitorizare a presei on-line prezentându-l purtătorului de cuvânt al DGASPC Cluj;

 • În domeniul secretariat CPC şi CEPAH

  • Asigură serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) şi ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH);

 • În domeniul relația cu autorităţile locale şi Organizaţii Nonguvernamentale:

  • Sprijină metodologic activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
  • Asigură asistenţă tehnică pentru constituirea consiliilor comunitare consultative la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ (primării);
  • Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi sprijină încheierea convenţiilor de colaborare cu acestea;
  • Oferă informaţii solicitanţilor de servicii sociale privind modul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului;
  • Asigură activitatea de relaţie cu societatea civilă şi cu sectorul neguvernamental, în cadrul căreia actualizează baza de date cuprinzând toate organizaţiile neguvernamentale din judeţ sau cu care Direcţia generală colaborează şi identifică posibile oportunităţi de parteneriat;
  • Stabileşte şi extinde relaţiile de colaborare ale Direcţiei generale cu universităţile care funcţionează în judeţul Cluj oferind acestora expertiza de care dispune în domeniul specific de activitate precum şi asigurarea de către instituţie a posibilităţii studenţilor de a desfăşura stagii de practică profesională;
  • Elaborează şi actualizează în permanenţă bazele de date referitoare la datele de contact, componenţa şi atribuţiile instituţiilor publice şi private din judeţ şi ale autorităţilor administraţiei publice locale cu activitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

 • Rapoarte de activitate D.G.A.S.P.C. Cluj

 • Parteneri D.G.A.S.P.C. Cluj

  Secțiune în curs de actualizare . . .