UNITĂȚI REZIDENȚIALE ȘI DE ZI DESTINATE PROTECȚIEI COPILULUI CU DIZABILITĂȚI

 • COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU HANDICAP NEUROPSIHIC SEVER NR.10 "PINOCHIO"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic sever nr.10 PINOCHIO

  Cluj-Napoca, str. Hașdeu, nr. 10

  Centru de Tip Rezidențial și Centru de Zi.

  Tel: 0264 431925 / e-mail: cp10pinocchio@yahoo.com


  Complexul de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic Sever “Pinocchio” are două componente și anume:
  CZD (centru de zi) a cărui misiune este: Asigurarea de șanse egale pentru copilul cu handicap sever prin recuperarea/reabilitarea sa, oferindu-i-se servicii de intervenție specializate pe diferite arii de dezvoltare.
  Prevenirea abandonului, a instituționalizării acestor copii se efectuează prin asigurarea în timpul zilei a unor activități de educație, recreere-socializare, abilitare, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală; vârsta copiilor fiind cuprinsă între 1 și 10 ani. Echipa multidisciplinară oferă consiliere și instruire pentru părinții sau reprezentanții legali ai acestora.
  SRD (serviciu rezidențial) a cărui misiune este: Asigurarea accesului copiilor cu handicap sever pe o perioadă determinată la: găzduire, asistență medicală, îngrijire, abilitare, educație, recreere-socializare, orientare școlară; vârsta copiilor fiind cuprinsă între 1 și 10 ani. Până la reintegrarea în familia naturală/extinsă sau până la identificarea unei alternative de tip familial sunt organizate activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală.
  Grup țintă: Complexul de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic Sever “Pinocchio” se adresează beneficiarilor cu vârsta cuprinsă între 1-10 ani, cu încadrare în grad de handicap sever și care locuiesc în județul Cluj.
  Criterii de admitere: Beneficiarii Complexului de Servicii pentru Recuperarea Copiilor cu Handicap Neuropsihic Sever “Pinocchio”sunt admiși dacă au vârsta cuprinsă între 1-10 ani, cu încadrare în grad de hanadicap sever și locuiesc în județul Cluj.


  Specificul activității (scurtă descriere a activităților, scopul acestora, etc)
  Serviciile oferite au în vedere următoarele componente:
  • Găzduire și îngrijire pe perioadă nedeterminată și determinată
  • Servicii medicale
  • Suport emoțional și consiliere beneficiarilor și aparținătorilor
  • Recuperare și reabilitare
  • Educare
  • Socializare și activități recreative
  • Reintegrare familială și comunitară

  Echipa multidisciplinară este compusa din:
  • Asistent social
  • Medic și asistente medicale
  • Psihopedagog
  • Kinetoterapeut
  • Educatori
  • Logoped

  Aspecte privind dotarea Complexului:
  • Cameră de stimulare multisenzorială
  • Sală de kinetoterapie
  • Cabinet medical
  • Cabinet psihopedagogic
  • Cabinet educațional
  • Sală de joacă pentru copii
  • Sală de mese
  • Spațiu de joacă afară

 • COMPLEX DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU HANDICAP NEOROPSIHIC UȘOR ȘI MEDIU NR.9 "ȚĂNDĂRICĂ"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - COMPLEX DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU HANDICAP NEOROPSIHIC UȘOR ȘI MEDIU NR.9 ȚĂNDĂRICĂ

  Centru de Tip Rezidențial și Centru de Zi.

  Cluj Napoca, str. Sunătoarei, nr. 4

  tel. 0264 429023, em-ail: cp9tandarica.cluj@yahoo.com


  Misiunea componentei rezidenţiale
  Asigurarea cadrului optim de protecţie, îngrijire, recuperare, reabilitare, educaţie şi orientare şcolarã, în perspectiva valorificãrii maximale a potenţialului fiecãrui beneficiar cu dizabilitãţi neuropsihice, încadrat în grad de handicap uşor sau mediu, cu vârstă cronologicã între 2-9 ani, separat temporar sau definitiv de pãrinţii sãi ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială a plasamentului.
  Echipa multidisciplinară se distinge prin preocuparea permanentă care marchează fiecare demers adresat copiilor de a asigura un climat familial, într-un mediu generos şi securizant, până la reintegrarea în familia naturală/extinsă sau identificarea unei alternative de tip familial.


  Specificul unității de protecție
  Centrul rezidențial oferă servicii profesionalizate prin desfășurarea unor activități care vizează:
  • Găzduire;
  • Asigurarea asistenței medicale;
  • Intervenția personalizată de abilitare-reabiltare;
  • Educația non-formală, informală și formală;
  • Menținerea relațiilor cu familia naturală/extinsă;
  • Dobândirea deprinderilor de viață independentă;
  • Atragerea de voluntari;
  • Integrarea optimă a copiilor în societate.

  Misiunea centrului de zi
  Asigurarea cadrului optim de îngrijire, recuperare, reabilitare şi educaţie care vizează valorificarea maximală a potenţialului fiecărui beneficiar cu dizabilităţi neuropsihice, încadrat în grad de handicap uşor sau mediu, provenind din mediu social defavorizat, cu vârste cuprinse între 2–6 ani, în perspectiva integrării în învăţământul de masă sau special, prevenirea abandonului şi instituţionalizării.
  Activitatea echipei multidisciplinare consideră prioritară respectarea principiului parteneriatului cu părinţii copiilor beneficiari prin desfăşurarea de activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi.
  Centrul de zi oferă servicii profesionalizate prin desfășurarea unor activități care vizează:
  • Asigurarea unui program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copilului
  • Recuperarea-reabilitarea
  • Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot duce la separarea copilului de părinții săi
  • Atragerea de voluntari
  • Integrarea în învățământul de masă
  • Consilierea și sprijinul acordat părinților

  Criterii de admitere :
  - Planificarea activitatii de admitere;
  - Evaluarea oportunităţii asistării copilului;
  - Colaborarea cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală – Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj–Napoca;
  - Primirea copilului în vizită în centru;
  - prezentarea CZD-ului copilului şi părinţilor acestuia, a condiţiilor şi a serviciilor oferite;
  - stabilirea oportunităţii intervenţiei pe baza anchetei sociale, a planului de servicii personalizat
  - întocmite de SPAS; a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului şi a unei evaluări iniţiale realizate de membrii echipei multidisciplinare.
  - elaborarea unei cereri prin care părintele solicită asistarea copilului în CZD;

  Demararea procedurii de asistare- întocmirea documentaţiei necesare pentru asistarea copilului în CZD:
  - elaborarea Dispoziţiei de asistare şi a Raportul de evaluare iniţială – adăugate la dosarul întocmit pentru asistarea copilului în CZD;
  - verificarea actelor din dosarul de admitere al copilului în CZD;
  - admiterea copilului în CZD se face în baza Dispoziţiei de asistare aprobat de Directorului General al D.G.A.S.P.C. şi al Raportului de evaluare iniţială, întocmite de către asistentul social al instituţiei, cu cooperarea, participarea şi implicarea Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală – Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj–Napoca – care elaborează ancheta socială şi planul de servicii personalizat – pentru copilul ce urmează a fi asistat şi părinţii acestuia.

  Toate aceste documente vor completa dosarul de admitere al copilului care trebuie să cuprindă:
  cerere scrisă de părinţii copilului prin care solicită asistarea copilului lor în CZD;
  copie xerox după cărţile de identitate ale părinţilor;
  copie xerox după certificatul de naştere al copilului şi al fraţilor (după caz);
  copie după certificatul de încadrare în grad de handicap pentru copil;
  acte medicale – copil şi părinţi; adeverinţă medicală de la medicul de familie.

 • CENTRUL DE RECUPERARE DIN CADRUL COMPLEXULUI COMUNITAR DE SERVICII PENTRU COPILUL CU HANDICAP CLUJ-NAPOCA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL DE RECUPERARE DIN CADRUL COMPLEXULUI COMUNITAR DE SERVICII PENTRU COPILUL CU HANDICAP CLUJ-NAPOCA

  CENTRU DE RECUPERARE
  CENTRU DE ZI
  Cluj Napoca, str. Fabricii de zahăr, nr. 51 B
  tel: 0264 410201, e-mail: centrurecuperare@yahoo.com


  Oferă servicii specializate de recuperare terapeutică, pentru copiii cu deficiențe neuropsihice și locomotorii din județul Cluj, după cum urmează:
  • Psihoterapie cognitiv-comportamentală
  • Stimulare cognitive
  • Kinetoterapie (Bobat, Kabat, tehnici de facilitare neuro-mio-artrokinetică)
  • Ludoterapie•
  • Meloterapie
  • Ergoterapie
  • Logopedie – stimulare orofacială
  • Stimulare senzorială
  • Asistență social
  • Asistență medicala neuro–pediatrică
  • Consiliere parentală
  • Consiliere și orientare școlară

  În cadrul complexului de servicii, funcționează un Centru de Zi pentru copiii cu handicap, cu o capacitate de 10 locuri. Vârsta copiilor beneficiari ai Centrului de Zi este între 3-7 ani. În acest centru, copiii au un program de la ora 8 la ora 16.00 care include:
  • Masa
  • Activități de recuperare terapeutică
  • Somn

  Echipa Centrului de Recuperare este multidisciplinară, asigurând evaluarea și intervenția complexă, individualizată, adaptată nevoilor fiecarui copil în parte:
  • Medic neurolog pediatru
  • Psiholog
  • Educator specializat
  • Kinetoterapeut
  • Logoped
  • Asistent social

  Misiunea noastră!
  Recuperarea și reabilitarea copiilor cu deficiențe neuropsihice și locomotorii, în scopul capacitării potențialului maxim de adaptare la viața independentă, mediul familial și socio-educațional, în funcție de diagnostic și particularitățile individuale . De asemenea oferim sprijin pentru copil și familia acestuia, pentru a găsi resursele interioare necesare în a face față nevoilor speciale ale copilului.
  Grup țintă:
  Copiii cu dizabilităţi neuropsihice și locomotorii cu vârste între 0 și 18 ani.
  Criterii de admitere:
  • Să dețină un certificat încadrare în grad de handicap /program individual de reabilitare și integrare socială;
  • Să aibă domiciliul pe raza județului Cluj;
  • Să dețină toate actele solicitate pentru admitere.
  • Să nu beneficieze de servicii similare solicitate, într-un alt centru din cadrul D.G.A.S.P.C. sau alte instituții publice, în vederea respectării principiului complementarității.

 • CENTRUL DE RECUPERARE PSIHO-NEURO-MOTORIE PENTRU COPILUL CU HANDICAP "SFÂNTA IRINA"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL DE RECUPERARE PSIHO-NEURO-MOTORIE PENTRU COPILUL CU HANDICAP SFÂNTA IRINA

  Jud. Cluj, mun. Turda, str. George Barițiu, nr. 39 A
  Tel: 0264 317196, 0723303959, e-mail: crc_sfirina@yahoo.com


  Misiunea centrului este de a oferi, gratuit şi la standardele de calitate cerute, servicii de recuperare şi abilitare/reabilitare copiilor cu dizabilități fizice şi neuromotorii din familii sau centre de asistenţă socială, asigurând în acest fel participarea activă şi accesul nemijlocit al acestei categorii de beneficiari şi prevenind astfel izolarea şi separarea de comunitate a acestora.
  Se doreşte, de asemenea, asigurarea implementării programelor individuale de reabilitare şi integrare socială, creşterea calităţii vieții, totodată urmărindu-se şi promovarea participării depline a persoanelor cu dizabilități la viaţa comunităţii şi îmbunătăţirea autonomiei individului astfel încât acesta să poată prelua controlul asupra propriei vieţi.


  Grup țintă:
  copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap sau care au plan de abilitate - reabilitare a copiilor cu dizabilități, din județul Cluj, cu vârsta cuprinsă 0-18 ani.
  Criteriile de admitere:
  - Certificat de încadrare în grad de handicap sau planul de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilități
  - Documente medicale care justifică necesitatea de a beneficia de servicii de recuperare
  - Să aibă domiciliul în județului Cluj;

  Serviciile oferite
  Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copilul cu Handicap “Sf. Irina” Turda, oferă servicii de recuperare, reabilitare copiilor cu dizabilități psiho-neuromotori.
  Tratamentele de recuperare oferite, în cadrul Centrului, copiilor cu dizabilităţi constau în ședinţe de fizioterapie, kinetoterapie, logopedie, psihopedagogie și masaj.
  Activitățile de recuperare și abilitare/reabilitare se realizează, după caz, individual sau în grup׃
  - programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor copilului;
  - programe de reabilitare;
  - terapie psihopedagogică;
  - stimularea psiho-senzorio-motorie;
  - kinetoterapie, fizioterapie, masaj;
  - terapie logopedică;
  - terapie comportamentală, terapie de grup, meloterapie, formarea şi organizarea autonomiei personale.

 • COMPLEX COMUNITAR DE SERVICII PENTRU COPILUL CU HANDICAP CLUJ NAPOCA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - COMPLEX COMUNITAR DE SERVICII PENTRU COPILUL CU HANDICAP CLUJ NAPOCA

  Casa de Tip Familial 1 – Str. Fabricii de Zahăr, nr. 51
  Casa de Tip Familial 2 – Str. Fabricii de Zahăr, nr. 51C
  Casa de Tip Familial 3 – Str. Fabricii de Zahăr nr. 49-51
  Casa de Tip Familial Târnavelor- Str. Nirajului, nr. 2A
  Casa de Tip Familial Grigorescu – Str. Gen Eremia Grigorescu, nr. 37-39
  Tel: 0264 410111, e-mail: ctfcluj@yahoo.com


  Misiunea Caselor de Tip Familial este de a asigura copiilor cu nevoi speciale, îngrijirea medicală necesară, găzduire, îngrijire, asistență medicală permanentă, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale sau includerii sociale. Se oferă beneficiarilor condiții de viață similare mediului familial, punând în permanență în prim plan nevoile copiilor.


  Persoanelor beneficiare ale serviciului social cu cazare Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de Tip Familial Cluj–Napoca li se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială, au dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, li se asigură păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite, li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate, să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu, să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime, să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, să li se respecte toate drepturile speciale pentru că sunt minori și încadrați în grad de handicap.
  Admiterea copiilor în cadrul CTF se face numai în baza Hotărârii CPC sau a Instanţei judecătoreşti. Fiind Centru pentru copii cu handicap, toți copiii sunt admiși în baza unui Certificat de încadrare în grad de handicap conform prevederilor în vigoare. În formularea propunerii de plasament, personalul de specialitate din CTF trebuie să țină cont de principiul proximizării. Propunerea de plasament în CTF se formulează numai după ce personalul de specialitate s-a asigurat că nu este posibilă reintegrarea în familie și nu s-a identificat o formă de protecție în cadrul familiei până la gradul IV. La admiterea în CTF, se organizează o întâlnire cu echipa multidisciplinară în cadrul căreia se prezintă succint situația copilului și se numește o persoană de referință pentru copilul în cauză. Imediat după admitere se organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul din CTF, cu o durata minimă de două săptămâni. Fiecare copil beneficiază de o intervenție personalizată în funcție de nevoile identificate la admiterea în CTF.
  Specificul activităţii Complexului de Servicii pentru Copilul cu Handicap – Case de Tip Familial, Cluj–Napoca se referă la copiii încadrați în grad de handicap cărora li se oferă găzduire, îngrijire, asistență medicală permanentă, reabilitare, educație în școli special și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale sau includerii sociale. Se oferă beneficiarilor condiții de viață similare mediului familial, punând în permanență în prim plan nevoile copiilor. Este necesar să se respecte următoarelor principii: respectarea şi promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, respectarea demnităţii şi confidențialităţii, promovarea legăturilor copilului cu comunitatea, dezvoltarea unei relaţii de ataşament cu membrii familiei.

 • CASE DE TIP FAMILIAL HUEDIN

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Case de tip familial Huedin

  Casa de tip familial ,,Ana”
  Casa de tip familial ,,Elsa”
  Casa de tip familial ,,Amicii”
  Casa de tip familial ,,Cuore”
  Casa de tip familial ,,,Phoenix”
  Jud. Cluj, loc. Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41
  Tel: 0264-353504

  Misiunea
  Casele de Tip Familial Huedin asigură pe o perioadă determinată, găzduirea, protecţia, îngrijirea, educaţia, pregătirea în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale pentru un număr de 50 beneficiari (20 fete, 30 băieți) cu nevoi speciale.
  1. Grupul țintă:
  copii aflaţi în situaţii de risc , cu handicap/dizabilităţi neuropsihice
  2. Criterii de admitere
  a. Confirmarea primirii copilului:
  - primirea copilului în vizită în centru
  - întocmirea minutelor
  - stabilirea compatibilităţii

  b. Demararea procedurii de stabilire a plasamentului - prezentarea la citaţia primită şi confirmarea primirii în faţa CPC sau a Completului de Judecată
  c. Primirea copilului în SR - după primirea Sentinţei Civile sau a Hotărârii CPC primirea copilului/tânărului în centru
  - organizarea împreună cu managerul de caz a unei întâlniri între copil şi echipa multidisciplinară, prezentarea PIP-ului copilului
  - prezentarea persoanei de referinţă
  - prezentarea succintă a situaţiei copilului
  - începerea unui program special de acomodare cu o durată de minim 2 săptămâni
  - prezentarea Ghidul Personal al Copilului
  - confirmarea/infirmarea persoanei de referinţă
  - consemnarea opiniei copilului referitoare la persoana de referinţă
  - demersuri de înscriere a copilului la unitatea de învăţământ
  - punerea în practică a orientării şcolare
  - înscrierea copilului la medicul de familie

  3. Specificul activităţii
  Casele de Tip Familial Huedin prin activitățile desfășurate și prin mediul familial oferă beneficiarilor șansa de a face parte din societate ca membrii direcți încurajându-i să participe activ la viața socială din comunitate. Membrii comunităţii sunt informaţi de misiunea şi activităţile casei de tip familial prin intermediul pliantelor oferite persoanelor interesate şi prin invitaţiile trimise către părinţi, reprezentanţii autorităţilor, profesori, prieteni, vecini, e.t.c. la evenimente importante din viaţa beneficiarilor sau alte evenimente organizate de instituţie.
  Copiii/tinerii de la Casa de Tip Familial „Anna” Huedin îşi petrec timpul liber în Parcul Tineretului (parc aflat în imediata apropiere a instituţiei), în camera de zi care este dotată cu TV color, sistem Home Cinema sau pot ieşi la plimbare în oraşul Huedin (individual pe bază de bilet de voie copii de vârstă mai mare şi care nu prezintă tulburări pronunţate de comportament sau însoţiţi de către personalul de serviciu) respectiv sunt însoţiţi în diferite excursii şi tabere.
  Copiii/tinerii sunt înscrişi la dansuri, participă la repetiții și concursuri.
  - găzduire și hrănire pe o perioadă determinată;
  - asigurarea scolarizarii conform nevoilor beneficiarilor;
  - asistență socială;
  - asistență și îngrijire medicală;
  - protecție împotriva oricărei forme de abuz sau exploatare;
  - consiliere individuală și de grup;
  - asigurarea petrecerii timpului liber și socializare;
  - recuperare și reabilitare;
  - orientare școlară și profesională;
  - pregătirea inserției socio-profesionale;
  - reintegrare familială și/sau socio-profesională.