UNITĂȚI REZIDENȚIALE ȘI DE ZI DESTINATE PROTECȚIEI COPILULUI

 • COMPLEX DE SERVICII DESTINAT PROTECṬIEI COPILULUI NR.2

  D.G.A.S.P.C. Cluj - COMPLEX DE SERVICII DESTINAT PROTECṬIEI COPILULUI NR.2

  Cluj–Napoca Str.11 Octombrie Nr.5
  TEL/FAX 0264-536876, e-mail: complexservicii2@yahoo.ro


  Complexul de Servicii destinat Protecției Copilului nr.2 funcționează cu 2 servicii:
  - Centrul rezidențial cu o capacitate de 21 locuri
  - Centrul de zi cu o capacitate de 8 locuri

  Centrul rezidențial
  Misiunea centrului rezidențial:
  asigurarea accesului copiilor pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire ,educație, suport emoțional și consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.

  Serviciile se adresează copiilor de vârstă școlară pentru care s-a stabilit în condițiile legii măsură de protecție specială-plasament. Activitățile desfășurate sunt reprezentate de:
  - Găzduire și îngrijire
  - Educație non-formală și informală
  - Sprijin în educația formală
  - Activități recreative și de socializare
  - Formarea deprinderilor de viață independent
  - Consiliere și suport emoțional
  - Asistență medicală
  - Activități de integrare sau integrare familială și socio-profesională

  Centrul de zi
  Misiunea centrului de zi:
  prevenirea abandonului şcolar și a instituționalizării copiilor prin asigurarea pe timpul zilei de servicii de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională dar și servicii de consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali ai copiilor. Beneficiarii centrului de zi sunt copii din comunitate, de vârstă școlară și familiile acestora.
  Activitățile desfășurate sunt:
  - Sprijin în pregătirea școlară
  - educație non formală sau informală
  - activități recreative și de socializare, tabere și excursii în vacanțele școlare
  - consiliere
  - dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
  - orientare școlară și profesională
  - sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentantul legal al copilului.


 • UNITĂȚI DE TIP FAMILIAL GHERLA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Unități de tip familial Gherla

  Jud. Cluj, mun. Gherla, str. Teilor, nr. 2A
  telefon 0264-244572, email: utfgherla@yahoo.com


  U.T.F. Gherla promovează un model familial adecvat creșterii, dezvoltării și educării copilului/tânărului pe o perioadă determinată concretizat prin accesul copiilor/tinerilor la găzduire, îngrijire, protecție, educație, sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și oferă suport în vederea (re)integrării familiale sau socio-profesionale a tinerilor.
  U.T.F. Gherla își desfășoară activitatea de protecție a copilului în sistem rezidențial, în cadrul a unsprezece unități ( 7 case și 4 apartamente).


  Grupul țintă este reprezentat de copiii sau tinerii care beneficiază de o măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial la care nu a fost posibilă reintegrarea familială sau socio-profesională.
  Admiterea în centrul rezidenţial se realizează doar dacă există o măsură legală dispusă de organismele abilitate în acest sens, iar serviciile acordate asigură condiţiile necesare pentru creşterea şi îngrijirea copiilor şi sunt adaptate nevoilor fiecărui copil.
  Creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială se asigură exclusiv în baza hotărârilor/deciziilor instituţiilor abilitate prin lege şi se realizează în centre rezidenţiale care oferă toate condiţiile pentru o dezvoltare personală armonioasă, într-un mediu de viaţă cât mai apropiat de cel familial.

  Specificul activității:
  - Activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
  - Activități de educație nonformală și informală;
  - Consiliere informațională, psihologică, medicală;
  - Activități de integrare profesională;
  - Activitati de reintegrare familială și socială;
  - Realizarea unui proiect personalizat de intervenție;
  - Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare:
  - Activități de recreere și socializare.

 • UNITĂȚI DE TIP FAMILIAL TURDA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Unități de tip familial Turda

  Turda, Str. Câmpiei nr. 51A,
  Tel/Fax: 0264 – 320112, email: utfturda@yahoo.com


  Misiunea U.T.F. Turda este de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părintii săi, ca urmare a stabilirii în condițile legi a măsurii plasamentului. U.T.F. Turda își desfășoară activitatea de protecție a copilului în sistem rezidențial, în cadrul a patru unități ( 4 apartamente)

  Grup țintă:
  a) copii separați, temporar sau definitiv, de părinţii săi / tineri (fete şi băieţi) aflați în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială;
  b) tineri (fete şi băieţi) care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
  Beneficiarii sunt, conform legislației în vigoare, copiii ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela.
  - Copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
  - La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
  - Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.
  Fiecare copil este admis în cadrul serviciului în baza dispoziției Directorului General al D.G.A.S.P.C., a sentinţei civile date de instanța de judecată sau a hotărârii comisiei pentru protecţia copilului care se asigură, înainte de luarea deciziei, că serviciul poate oferi serviciile adecvate.
  Copiii/tinerii aflati în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială beneficiază de serviciile şi activităţile desfăşurate în cadrul serviciului numai dacă acesta poate răspunde nevoilor lor individuale de îngrijire, educaţie, socializare etc.,stabilite printr-o evaluare iniţială.
  Condiţii de încetare a serviciilor:
  • integrarea socio-profesionala a tineriilor cu varsta de peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie a copilului;
  • reintegrare in familie;
  • adopția interna;
  • transferul într-o altă unitate de protecție;
  • copilul beneficiază de protecţia specială până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu dacă nu s-au modificat împrejurările care au dus la stabilirea măsurii de protecție iar la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani

  Principalele activități desfășurate în U.T.F. Turda
  Activități de dezvoltare a abilităților gospodărești:
  acțiuni în ceea ce privește formarea și consolidarea deprinderilor de igienă personală și de întreținere (curățenie în casă, spălarea și călcarea rufelor, etc.)
  participarea la pregătirea mesei, igiena gătitului, planificarea și stabilirea meniului, pregătirea mâncării, aranjarea mesei, curățenia în bucătărie.
  administrarea bugetului- realizarea bugetului, clarificarea priorităților, planificarea și folosirea banilor, realizarea cumpărăturilor.
  Acest gen de activități ocupă un rol important în viața rezidenților și cu ajutorul întregului personal copii/ tinerii în funcție de vârstă au învăţat să găteasca singuri, să planifice și să stabilească meniul, să aranjeze masa, să inițieze activități de curățenie în întregul apartament, să spele și să calce haine, să-și consolideze deprinderile de igienă personală și întreținere, să-și autogospodărească veniturile și să-și împartă sarcinile.

  Activități de integrare profesionala prin:
  asigurarea orientării și consilierii în vederea integrării profesionale în funcție de dorința tânărului și aptitudini
  activități specifice de pregatire a integrării profesionale: prospectarea pieței muncii pe plan local, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipa, stimularea responsabilității față de propriul profesional etc.
  însușirea cunoștințelor necesare întocmirii CV-ului, a unei scrisori de intenție și a altor acte oficiale și susținerea lor în fața autorităților;
  facilitarea accesului la informații cu privire la legislația muncii: importanța contractului de muncă, consecințele negative ale lipsei acestuia, drepturile și îndatoririle personale angajate în muncă;
  colaborarea cu instituțiile și serviciile din comunitate: Primărie, Direcția de Munca și Protecție Socială, firme de stat și particulare, ONG-uri;
  Activităti de reintegrare familială și socială se are în vedere existența unei strategii bine definite de integrare familială și socială care vizează în funcție de caz urmatoarele obiective:
  Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare:
  dezvoltarea abilităților de comunicare prin conversație, prin modalități de comunicare;
  comportarea în societate – reguli de integrare în grup și societate;
  găsirea unui loc de muncă;
  relații umane-tipuri de relații la locul de munca, în grupul de prieteni, în familie, relații cu oficialități, etc.
  cunoasterea facilitatilor oferite de societate, transport public, servicii publice specializate ( politie, autoritati legale etc.);
  Activitati de recreere si de socializare
  Însusirea si dezvoltarea abilitatilor de relationare, insusirea normelor de relationare cu ceilalti beneficiari, cu personalul apartamentului , cu autoritatile locale si comunitatea locala;
  • cunoasterea, acceptarea celorlati prin activitati si actiuni care favorizeaza intercunoasterea;
  • formarea abilitatilor si deprinderilor de a se implica in societate prin actiuni care se desfasoara in comunitate si care implica o relationare sociala, prin participarea la activitatile socio-culturale, prin vizite in familia naturala, familia extinsa sau alte familii, vizite la alte unitati de acest tip din judet sau alte judete. Tanarul e ajutat sa cunoasca si sa stie sa apeleze la serviciile din comunitate ( posta, politie, banca, autoritati locale, etc.)
  • formarea si consolidarea deprinderilor legate de punctualitate, de comportament politicos in societate, de gestionarea a bunurilor proprii;
  • pregatirea copiilor/tineriilor pentru o viata independenta cu tot ce implica acesata din punct de vedere emotional, social si profesional, pentru a reduce teama tinerilor de a parasi institutia, sentimentul de insecuritate, de marginalizare si pentru dezvoltarea autonomiei;
  • formarea constiintei de cetatean prin constientizarea faptului ca au drepturi si obligatii care trebuie respectate in primul rand de ei;

 • CASE DE TIP FAMILIAL APAHIDA ȘI FLOREȘTI

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CASE DE TIP FAMILIAL APAHIDA ȘI FLOREȘTI

  CASA DE TIP FAMILIAL "SFÂNTA ELENA", APAHIDA
  Apahida, str. Horea, nr. 22-24, Tel: 0264 231 122
  CASA DE TIP FAMILIAL "BUNA VESTIRE", APAHIDA
  Apahida, str. Horea, nr. 20-22, Tel: 0264 231 122
  Persoană contact: Vesa Gligor

  CASA DE TIP FAMILIAL "NEGHINIŢĂ", FLOREȘTI
  Florești, str. Horea, nr. 53/I, Tel: 0264 265 005, email: rezidentialcopii@yahoo.com  Misiunea Caselor de Tip Familial este de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părintii săi, ca urmare a stabilirii în condițile legi a măsurii plasamentului, desfășurându-si activitatea de protecție, în cadrul a trei unități ( 3 case).
  Se adresează următorului grup țintă:
  a) copii separați, temporar sau definitiv, de părinţii săi /tineri (fete şi băieţi) aflati în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială;
  b) tineri (fete şi băieţi) care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
  Beneficiarii sunt, conform legislației în vigoare, copiii ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela
  - copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
  - la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
  - tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.
  Fiecare copil este admis în cadrul serviciului în baza dispoziției Directorului General al D.G.A.S.P.C., a sentinţei civile date de instanța de judecată sau a hotărârii comisiei pentru protecţia copilului care se asigură, înainte de luarea deciziei, că serviciul poate oferi serviciile adecvate.
  Copiii/tinerii aflați în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială beneficiază de serviciile şi activităţile desfăşurate în cadrul serviciului numai dacă acesta poate răspunde nevoilor lor individuale de îngrijire, educaţie, socializare etc., stabilite printr-o evaluare iniţială.
  Condiţii de încetare a serviciilor:
  • integrarea socio-profesionala a tineriilor cu varsta de peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie a copilului;
  • reintegrare in familie;
  • adoptia interna;
  • transferul într-o altă unitate de protecție
  • copilul beneficiază de protecţia specială până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu dacă nu s-au modificat împrejurările care au dus la stabilirea măsurii de protecție iar la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani

 • CENTRUL DE PRIMIRE A COPILULUI ÎN REGIM DE URGENȚĂ "GAVROCHE"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL DE PRIMIRE A COPILULUI ÎN REGIM DE URGENȚĂ GAVROCHE

  Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37 - 39
  Tel: 0264 420 146, int 500, email: gavroche_11@yahoo.com  Misiunea Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență "Gavroche" pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, este asigurarea protecţiei copilului în regim de urgenţă pe o perioada determinata de timp, atunci când se află în pericol iminent în propria familie, în familia extinsă/substitutivă.
  Serviciile oferite in cadrul Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta "Gavroche":
  - Asigurarea hranei și igienă alimentară
  - Vestimentația
  - Starea de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor
  - Educația
  - Activități de recreere și socializare
  - Consiliere psihologică
  Centrul promovează un model familial adecvat creşterii, dezvoltării şi educării copilului/tânărului pe o perioadă determinată, concretizat prin accesul copiilor la găzduire, îngrijire, protecţie, educaţie, sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi oferă suport în vederea (re)integrării familiale sau sociale a acestora.

 • CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU COPILUL ABUZAT "PERLINO"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU COPILUL ABUZAT PERLINO

  Cluj Napoca, str. Avram Iancu, nr. 56,
  Tel: 0264 557488, email: cjica_cluj@yahoo.com  Centrul Perlino este o componentă a Centrului Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat Cluj care oferă servicii protective de tip rezidenţial pentru copiii expuşi unei forme de abuz în familie sau în afara acesteia, vizand cu prioritate integrarea familială şi /sau socio-profesională a acestora.
  Această unitate oferă găzduirea temporară a copiilor care au fost victime ale unei forme de abuz în propria familie sau în afara acesteia, sprijinirea acestora în vederea traversării evenimentului traumatizant şi a efectelor acestuia şi reintegrarea în propria familie, familia extinsă sau plasamentul la un asistent maternal, familie acreditată sau la un centru de plasament, unitate de tip familial, în funcţie de fiecare caz în parte.
  Adăpostul vizează crearea unui mediu cât mai asemănator unui cadru familial propice unei dezvoltări sănătoase a copilului, în care să se desfăsoare procesul recuperatoriu-instructiv-educativ pentru copiii protejaţi în Adăpostul Perlino.
  Obiectivele serviciului vizează cu prioritate:
  • Sprijinirea copilului în traversarea evenimentului traumatizant şi a efectelor acestuia;
  • Integrarea în colectivul centrului, sprijinirea reintegrării familiale;
  • Oferirea unui spaţiu securizant, a unui climat pozitiv pentru copii;
  • Oferirea unui model pozitiv de comportament, a întăririlor pozitive în cazul succeselor şcolare;
  • Îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
  • Încurajarea copiilor pentru a participa la activităţi extraşcolare;
  • Adaptarea la viaţa din adăpost, acceptarea statutului propriu şi al celorlalţi din jur;
  • Îmbunătăţirea relaţiilor interumane, dezvoltarea unor forme adaptative de relaţionare interumană cu copiii, adulţii, persoanele de sex opus;
  • Oferirea posibilităţii de asimilare a valorilor, normelor sociale şi dobândirea instrumentelor de comunicare socială;
  • Însuşirea unor deprinderi de viaţă independentă;
  • Creşterea competenţelor parentale pentru asumarea corespunzatoare a rolului de părinte;
  • Satisfacerea nevoilor emoţionale ale copiilor;
  • Socializarea copilului în vederea unei cât mai bune integrări sociale;
  • Dezvoltarea autonomiei şi a capacităţii de adaptare la societatea actuală.
  Se încearcă pe cât posibil ca aceşti copii să petreacă un timp cât mai scurt în adăpost pentru traversarea evenimentului traumatizant, (menţinuâdu-se pe această perioadă legătura cu părintele de suport, familia extinsă, persoane apropiate copilului), se evaluează familia naturală, familia extinsă, se caută soluţii pentru reintegrarea copilului în familia naturală, cea extinsă, plasament la asistent maternal profesionist, familii acreditate, alte forme de protecţie de tip familial.

  Serviciile oferite de Adăpostul Perlino: Adăpostul Perlino asigură fiecărui copil aflat în evidenţă:
  • primire şi găzduire,
  • îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui familial,
  • posibilitatea de a păstra legătura cu familia naturală, familia extinsă prin organizarea săptămânală a unor întâlniri la sediul centrului, prin efectuarea unor vizite în familie asistate de asistentul social,
  • asistenţă medicală generală permanent adaptată nevoilor individuale ale copilului ( aceasta se face prin înscrierea copiilor la medicul de familie şi contactul permanent cu acesta, monitorizarea permanentă a stării de sănătate a copiilor, respectarea tratamentelor medicale prescrise de medicii specialişti şi efectuarea controalelor medicale periodice recomandate),
  • educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice legate de propria persoană şi mediul de viaţă,
  • un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului
  • consiliere în vederea depăşirii traumelor psihice, intervenţie în vederea dezvoltării/ îmbunătăţirii proceselor cognitive
  • stimularea capacităţii de comunicare a copilului prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc,
  • dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social, familie, sentimentul de înţelegere şi acceptare a situaţiei sale, a propriei istorii,
  • dezvoltarea relaţiei copilului cu comunitatea prin organizarea de programe pentru cunoaşterea localităţii, desfăşurarea şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase, stimularea activităţilor în comun ale copiilor din centru cu cei din comunitate iar celor care ramân o perioadă mai îndelungată: acces la educaţie, informare şi cultură, şcolarizare gratuită prin integrarea lor în unităţile şcolare frecventate de copiii din comunitate,
  • activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil,
  • observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului,
  • consultare periodică pentru luarea unor decizii care îi privesc pe toţi copiii din adăpost prin constituirea şi funcţionarea Consiliului Copiilor, a cărui activitate este coordonată de către psiholog și educator.

  Programele serviciului rezidenţial vizează cu prioritate:
  • Sprijinirea copilului în traversarea evenimentului traumatizant şi a efectelor acestuia;
  • Evaluarea şi consilierea psihologică a copilului;
  • Integrarea în colectivul centrului, sprijinirea reintegrării familiale;
  • Oferirea unui spaţiu securizant, a unui climat pozitiv pentru copii;
  • Oferirea unui model pozitiv de comportament, a întăririlor pozitive în cazul succeselor şcolare;
  • Îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
  • Încurajarea copiilor pentru a participa la activităţi extraşcolare;
  • Adaptarea la viaţa din adăpost, acceptarea statutului propriu şi al celorlalţi din jur;
  • Îmbunătăţirea relaţiilor interumane, dezvoltarea unor forme adaptative de relaţionare interumană cu copiii, adulţii, persoanele de sex opus;
  • Oferirea posibilităţii de asimilare a valorilor, normelor sociale şi dobândirea instrumentelor de comunicare socială;
  • Însuşirea unor deprinderi de viaţă independentă;
  • Evaluarea familiilor care doresc acreditarea în vederea menţiinerii unei relaţii mai apropiate cu unul sau mai mulţi copii și oferirea unui model familial cel mai aproape de cel corespunzător și care se pliază pe nevoile copilului;
  • Creşterea competenţelor parentale pentru asumarea corespunzatoare a rolului de părinte prin participarea părinților, membrilor familiei exteinse la ședințe de consiliere psihologică;
  • Satisfacerea nevoilor emoţionale ale copiilor;
  • Socializarea copilului în vederea unei cât mai bune integrări sociale;
  • Dezvoltarea autonomiei şi a capacităţii de adaptare la societatea actuală,
  • Atragere de voluntari care sunt implicate în activităţile desfăşurate în adăpost;
  • Identificare, evaluare şi monitorizarea familiilor care iau în îngrijire copii din centrul nostru pe perioada sfârşitului de săptămână, în perioada vacanţelor şcolare;
  • Atragerea de sponsorizări pentru amenajarea, dotarea adăpostului şi desfăşurarea activităţilor de socializare;

 • CENTRU PENTRU REABILITARE SOCIALĂ ȘI PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI, CLUJ-NAPOCA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRU PENTRU REABILITARE SOCIALĂ ȘI PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI 
															DE PERSOANE, INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI, CLUJ-NAPOCA

  Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 27
  Tel: 0264 594 941, email: dgaspctrafic@yahoo.com  Centrul are două componente: Centru de zi pentru informare și consiliere pentru victimele traficului de persoane, situat în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 27 și Centru de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, cu o capacitate de 10 locuri, având locație secretă.
  Misiunea centrului este evaluarea, consilierea, asistarea psiho-socială şi oferirea de protecţie victimelor traficului de persoane de pe raza județului Cluj, precum şi oferirea de suport familiei în cauză, în funcție de nevoile identificate. Prin adăpostul destinat victimelor traficului de persoane se oferă servicii protective de tip rezidenţial pentru copiii/tinerii victime ale traficului de persoane, vizând cu prioritate integrarea familială şi/sau socio-profesională a acestora. Totodată evaluarea familiei extinse și efectuarea de anchete sociale în cazul a copiilor aflați pe teritoriul altor state, facilitarea repatrierii acestora.
  Grupul țintă: Victimele traficului de persoane, victimele exploatării prin muncă/exploatare sexuală, cerșetorie, precum și copii/tineri care urmează a fi repatriați din alte țări.
  Criterii de admitere:Victimele traficului de persoane, exploatării prin muncă, copii repatriați, pentru care în familie nu a fost identificată nici o persoană care să își asume responsabilitatea creșterii și îngrijirii acestora. Admiterea în adăpost se face prin hotărâre judecătorească, fiind consultată și victima în acest sens.
  Scopul activității centrului:
  Centrul de zi pentru informare și consiliere pentru victimele traficului de persoane are scopul de a oferi gratuit și la standarde de calitate servicii de consiliere psiho-socială, de reabilitare și integrare socio-profesională a persoanei victimă a situaţiei de exploatare/trafic de persoane/repatrieri, precum şi servicii oferite familiei acesteia în vederea reabilitării psiho-sociale, asigurând astfel participarea activă și accesul nemijlocit al acestei categorii de beneficiari la viața socială, prevenind astfel riscul de marginalizare și excluziune socială. De asemenea are scopul de informare și prevenire a fenomenului traficului de persoane prin organizarea de campanii în comunitate.

  Proiectul "AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor"


  D.G.A.S.P.C. Cluj - Proiectul AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor
  Proiectul "AUDIS - pentru o mai bună audiere a minorilor în România" a fost iniţiat şi coordonat de catre
  Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)
  şi implementat, în baza unui protocol de parteneriat inter-instituţional cu:
  Ambasada Franţei în România, Asociaţia Federativă “Voix de l’Enfant“, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţei Române, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Nationala pentru Protecţia Drepturilor Copilului si Adopție, Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.
  Proiectul "AUDIS – pentru o mai bună audiere a minorilor" este un proiect pilot care are ca obiectiv imbunătăţirea praticilor de audiere existente în România, în ceea ce priveşte intrumentarea cauzelor cu minori.În scopul realizării audierii/evaluării copiilor victime sau autori a unor infracţiuni în cele mai bune condiţii, a fost amenajată, în Cluj Napoca, o sala specializată pentru audierea minorilor, dotată cu echipament de inregistrare audio-video discret amplasat şi oglindă uniderecţională. Sala de audiere destinată minorilor din Cluj Napoca a fost inaugurată în data de 10.04.2014, cu participarea autorităţilor locale cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Sediul sălii de audiere este în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr.27.


  D.G.A.S.P.C. Cluj - Sala de audieri destinată minorilor

  Foto: Sala de audieri destinată minorilor.

  Principii şi standarde de lucru:
  Reducerea impactului negativ al audierii asupra copiilor şi evitarea revictimizării lui, prin excluderea a cât mai multor factori de stres;
  Audierea minorului se face o singură dată, de către o echipă de specialişti formaţi în tehnici de audiere care au o abordare multi şi interdisciplinară (să asigure legatura între diferitele categorii de profesionişti care intervin în procedura de audiere);
  Munca se realizează în echipa multidisciplinară, în reţea interinstituţională şi în parteneriat cu familia;
  Audierea minorului în sala de audiere facilitează posibilitatea stabilirii unui raport de încredere între acesta şi organul de cercetare.
  Se alocă timp suficient procesului de audiere (copilul şi persoana care audiază nu sunt presate de timp), iar minorul are timp să se adapteze şi să-şi formuleze răspunsurile (într-o sală de judecată timpul alocat unei audieri a minorului este mult mai scurt, în medie 10-15 min.
  Echipa pluridisciplinară contribuie la evaluarea obiectivă şi complexă a situaţiei. Înregistrarea audierii oferă posibilitatea reluării declaraţiei copilului. Prin consemnarea procesului verbal se realizează redarea cu maximă acurateţe a declaraţiilor copilului, fără a se face o reinterpretare a afirmaţiilor acestuia.

 • ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII "ARLECHINO"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII ARLECHINO

  Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr, nr. 49-51
  Tel/fax: 0264 447 916, email: dpcarlechino@yahoo.com  Misiunea
  Oferirea unei alternative la viaţa din stradă pentru copii, alternativă care le asigură acestora găzduire, îngrijire, activităţi educative.
  Grup țintă: - copiii străzii
  Criterii de admitere
  - Identificați de către Poliție,
  - Identificați de către reprezentanții serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj,
  - Solicitări din partea Primăriilor,
  - Solicitare voluntară a beneficiarului.
  Activități specifice:
  - Activități de îngrijire,
  - Activități educative individuale (socială, psihologică, pedagogică) a copilului,
  - Medierea relațiilor cu alte instituții de specialitate (medicale, învățământ, autorități publice locale, ONG – uri),
  - Activități punctuale în vederea reintegrării familiale și sociale

  Scop – Recuperarea copiilor din mediu stradal în vederea reintegrării lor sociale, școlare și profesionale.
  Obiective specifice:
  - Reducerea numărului de copii aflați în stradă,
  - Oferirea unei alternative la viața în stradă pentru copiii străzii,
  - Pregătirea copiilor din adăpost pentru reintegrarea socială și profesională prin acțiuni specifice.

 • ADĂPOST DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPII STRĂZII TURDA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII TURDA

  Turda, str. Câmpiei, nr. 51 A
  Tel.: 0264 320 112, email: aznturda@yahoo.com


  Misiunea
  Oferirea unei alternative la viaţa din stradă pentru copii, alternativă care le asigură acestora găzduire, îngrijire, activităţi educative.

  Obiective:
  • reducerea numărului de copii aflaţi în stradă;
  • oferirea unei alternative la viaţa in stradă pentru copiii străzii;
  • pregătirea copiilor din adapost pentru reintegrarea socială, şcolară si profesională prin acţiuni specifice;  Scop:
  Recuperarea copiilor din mediul stradal in vederea reintegrarii lor sociale, scolare si profesionale.
  Grupul țintă
  Grupul ţintă îl reprezintă copiii aflaţi în mediul stradal ce provin din judeţul Cluj
  Beneficiarii direcţi:
  • copiii cu vârsta cuprinsă între 5-18 ani cu rezidenţa nocturnă şi/sau diurnă în mediul stradal;
  • copiii care doresc să participe la activităţile derulate in cadrul Adăpostului;
  • copiii care nu sunt cuprinşi in planul de servicii sociale ale altor instituţii publice sau private.
  Beneficiarii indirecti:
  • comunitatea locală prin diversificarea serviciilor oferite şi prin reducerea în prima fază cu 23 a numărului de copii ai străzii;
  • 23 de familii ai căror copii se află în mediul stradal
  Criteriile care stau la baza admiterii in centru sunt:
  • copiii care se află pe stradă,
  • copiii aflați în mediul stradal pe raza municipiului Turda și pentru care trebuie stabilită o măsură de protecție,
  • copiii care locuiesc cu familiile lor dar care sunt puși de acestea la cerșit,
  • copiii care stau pe stradă in timpul zilei și cerșesc fără a fi obligati de familiile lor
  • orice copil care a fost identificat in mediul stradal al Municipiului Turda, chiar dacă nu are domiciliul in Turda
  • orice copil care solicita serviciile adăpostului pentru o perioada de timp până la clarificarea situatiei pe care o reclamă.
  Specificul activității
  • activităţi de ingrijire
  • activităţi educative individualizate pentru fiecare copil;
  • consiliere de specialitate (socială, psihologică, pedagogică) a copilului;
  • consiliere de specialitate (socială, psihologică, pedagogică) a familiei;
  • medierea relaţiilor cu alte instituţii de specialitate (medicale, invatămint, autorităţi publice locale, ONG-uri);
  • activităţi punctuale in vederea reintegrarii familiale si sociale.

 • CENTRUL MATERNAL "LUMINIȚA", CLUJ-NAPOCA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII TURDA

  Cluj-Napoca, str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 37-39
  Tel/fax 0264420146, 0264420147, email: cm_luminita@yahoo.com


  Centrul Maternal “Luminita” este structura functionala in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj, care ofera protectie materno-infantila de tip rezidential.
  Centrul Maternal functioneaza din anul 1998 prin Hotararea C.J.C 50 / 22.10.1998. Centrul nostru se adreseaza cuplurilor mama-copil/i (varsta a cel putin unuia dintre copiii sa nu depaseasca trei ani), femei aflate in ultimul trimestru de sarcina, lipsite de sprijinul familiei si/sau in conflict cu familia, mame cu un comportament favorabil integrarii sociale.
  Locatia centrului ofera un număr de 6 spaţii individuale – 5 locuri + un izolator, utilizabil in cazuri exceptionale.
  Misiunea Centrului Maternal este asigurarea unui mediu securizant pe termen limitat pentru cuplul mamă-copil, care acompaniat de echipa interdisciplinară să-și formeze o relație de atașament securizant, în vederea prevenirii instituționalizării.


  La admiterea mamelor in centru se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

  a. motivatia puternica a mamei de a pastra copilul;
  b. rezidenta mamei pe teritoriul judetului Cluj;
  c. mame aflate in ultimul trimestru de sarcina sau mame singure cu un copil;
  d. mame lipsite de sprijinul familiei si/sau in conflict cu familia;
  e. venituri mici ale mamei;
  f. venituri mici ale familiei de provenienta a mamei;
  g. lipsa locuintei;
  h. mama sa aiba capacitate de discernamant si un comportament adaptativ;
  i. mame care prin adeverinte medicale dovedesc ca nu sufera de boli cronice si psihice grave;
  j. vor avea prioritate mamele adolescente sau studente aflate in ultimul trimestru de sarcina sau cu un copil.

  Serviciile oferite - dinamice si participative, ce converg spre atingerea obiectivelor, sunt:
  1. găzduirea
  – acordarea unui spațiu adecvat îngrijirii cuplului mama-copil
  - acoperirea costurilor de întreținere pentru mamă și copil
  2. acompaniere pluridisciplinară – asigurată de către echipa de profesioniști care urmărește obiective precise:
  - consolidarea legăturii mamă-copil
  - consilierea și educarea mamei tinere pentru îngrijirea și dezvoltarea psiho-somatică corespunzatoare vârstei copilului;
  - depășirea crizei, reducerea conflictului familial;
  - creerea premizelor pentru reinserție socială, familială și profesională;
  - educarea morală, discernământ în organizarea vieții personale, planificare familială;
  - oferirea suportului psihologic necesar și favorizarea unui comportament adaptativ, auto-suportiv.
  Principalele categorii de beneficiari ai centrului sunt mame cu copii nou-născuți, cu risc de abandon, mame singure fără loc de muncă care temporar nu au locuință și care se confruntă cu mari probleme relaționale, profesionale și financiare. Centrul acordă prioritate mamelor minore, studente/eleve sau mamelor însărcinate, aflate în una din situatiile prezentate anterior.

 • CENTRUL MATERNAL, CÂMPIA-TURZII

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL MATERNAL, CÂMPIA-TURZII

  Câmpia Turzii, Piaţa Mihai Viteazul, nr 1A
  Tel/ fax: 0264369628, email: centrulmaternalcturzii@yahoo.com  Misiunea centrului rezidențial maternal privește asigurarea protecției și îngrijirii cuplului mamă–copil, precum și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial.
  GRUP ȚINTĂ
  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Maternal „Iris” Câmpia Turzii sunt: cuplurile mamă-copil, precum şi gravida în ultimul trimestru de sarcină, în situaţie de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa (mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon, în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii sărace, marginalizate etc., mame cu copii care temporar nu au locuinţă sau/şi se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale, relaţionale, fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului)
  SPECIFICUL ACTIVITĂȚII
  Principalele funcţii și activități ale serviciului social Centrul Maternal „Iris” Câmpia Turzii sunt următoarele:
  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
  1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  2. găzduire pe perioada determinată (6 luni, maxim 1 an)
  3. îngrijire personală
  4.asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor şi mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
  5. educare, consiliere psihosocială şi suport emoţional, supraveghere, reintegrare familială şi comunitară, educaţie în puericultură, socializare şi activităţi culturale, îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, curăţenie, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.

  b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  1. realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului
  2. organizarea unor campanii de promovare a centrului.
  3. activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie pentru sănătate, educaţie parentală etc.
  4. elaborarea de rapoarte de activitate;

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  1. activităţi de informare la nivelul oraşului, la nivelul fiecărui persoane beneficiare
  2. discuții cu beneficiarii, activități de consiliere
  3. comunicate de presă, articole în presa scrisă
  4. spectacole, evenimente, manifestări organizate cu ocazia unor date/zile importante de peste an

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor
  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
  3. întocmirea de convenţii de colaborarea cu instituţii relevante pentru centru

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
  1.întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului
  2.propuneri de achiziții produse și materiale
  3.întocmirea fișelor de post pentru fiecare angajat
  4.evaluarea anuală a performanțelor individuale a personalului
  5.propuneri privind necesarul de resursă umană

 • CENTRUL DE ZI "SPIRIDUȘII" CÂMPIA TURZII

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL DE ZI 'SPIRIDUȘII', CÂMPIA-TURZII

  Câmpia Turzii, Piaţa Mihai Viteazul, nr 1A
  Tel/Fax: 0264369628, email: centrulmaternalcturzii@yahoo.com

  Misiunea serviciului social Centrul de Zi "Spiriduşii" Câmpia Turzii este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi "Spiridușii" Câmpia Turzii sunt copii preşcolari, aflați în situaţie de risc de separare de familia lor conform Legii 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare dar şi familiile de provenienţă ale acestora/ reprezentanţii legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire copii.


  CRITERII DE ADMITERE
  a) acte necesare;
  - Copii Xerox după actele de stare civilă ale familiei
  - Cerere de înscriere în Centrul de Zi a copilului, după caz
  - Adeverinţe de venit / contract de muncă, după caz
  - Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare colectivitate
  - Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.)
  - Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Primăria de domiciliu a copilului, însoţit de dispoziţia Primarului pentru aprobarea Planului de Servicii.
  - Raport de evaluare iniţială întocmit de asistentul social al centrului de zi
  - Dispoziţia de asistare în centrul de zi


  b) criterii de eligibilitate ale centrului:
  - Copii preşcolari aflați în situaţie de risc de separare de familia lor, conform Legii 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Copiii care prin adeverinţă medical dovedesc că nu suferă de bolicronice, psihice grave sau handicapuri severe şi pot frecventa colectivitatea.

 • CENTRUL DE ZI "MICUL PRINȚ", GHERLA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - CENTRUL DE ZI 'MICUL PRINȚ', GHERLA

  Jud. Cluj, mun. Gherla, str. Dejului, nr. 2
  Tel: 0264247696, email: miculprintgherla@yahoo.com


  Centrul de Zi “Micul Prinț” este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
  Serviciul social "Centrul de zi Micul Prinț Gherla", cod serviciu social 8891CZ-CII înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria A.F. nr.000891 din 15.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare Seria LF nr.0001033 din data de 16.12.2015 cu valabilitate de cinci ani, cu sediul în Mun.Gherla, str.Dejului,nr.2, jud.Cluj.
  Beneficiarii Centrului de Zi sunt copii (cu vârste cuprinse între 2-6 ani) aflaţi în situaţie de risc de abandon şi aflaţi în dificultate, denumiţi aşa în contextul Legii 272/2004, dar şi familiile de provenienţă ale acestora (adică părinţii şi fraţii copiilor în cauză). Centrul asigură copiilor pe timpul zilei activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, cât şi activităţi de sprijin, consiliere, educaţie, orientare şcolară şi profesională pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
  Cazurile asistate în CZ sunt identificate de catre asistentul social al centrului prin deplasare în comunitate în zonele defavorizate, prin campaniile de informare de prevenire a abandonului împreună cu echipa multidisciplinară. Din exterior cazurile sunt fie referite de către SPAS Primăria Gherla , sau de către membrii ai comunităţii locale.
  Asistentul social al centrului preia aceste sesizări şi face evaluările iniţiale pe cazuri conform legislaţiei în vigoare (Legea 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului). În urma sesizării asistentul social va stabili un prim contact cu familia, iar un reprezentat al copilului va formula o cerere de înscriere a copilului/copiilor în cauză în Centrul de Zi.
  Asistentul social împreună cu coordonatorul centrului fac selecţia cazurilor potenţial beneficiare ale serviciilor centrului de zi conform criteriilor de selecţie ale centrului.
  Aceste criterii sunt:
  • Vârsta preșcolară (2-6 ani)
  • Domiciliul părintelui/părinţilor să fie în zona Gherla, judeţul Cluj.
  • Situaţia socială şi economică precară a familiei.
  • Familii cu mulţi copii şi venituri foarte mici
  • Familii în care există conflicte intra-familiale şi în care copii sunt martori sau victime ale abuzurilor fizice, verbale sau de altă natură.
  • Copii care prin adeverinţe medicale dovedesc că nu suferă de boli cronice şi psihice grave sau handicapuri severe.
  • Copii ai căror părinţi suferă de anumite afecţiuni care îi împiedică să îşi exercite îndatoririle de părinte la nivelul nevoilor copilului.
  • Copii care nu au mai urmat nici o formă de învăţământ preşcolar şi trebuie introduşi într-un program intensiv de pregătire preşcolară.
  • Copii care provin din familii mono-parentale care se confruntă cu probleme socio-economice.
  • Copii care din cauza problemelor de ordin socio-economic din familie sunt expuşi riscului de abandon.  Centrul de Zi asigură copiilor şi familiilor beneficiare servicii adecvate, prin intermediul unei echipe multidisciplinare care are ca drept scop menţinerea copilului în mijlocul familiei sale naturale şi dezvoltarea unor relaţii armonioase între copii şi părinţi.
  Serviciile oferite de Centrul de Zi sunt următoarele:
  educare, asistenţă şi îngrijire, consiliere socială pentru copil şi familie, socializare şi petrecerea timpului liber, reintegrare familială şi comunitară.
  Serviciile oferite vizează, în mod prioritar, scăderea ratei abandonului și a copiilor institutionalizați prin prevenirea separării copilului de familie. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Centrul de Zi asigură o gamă largă de servicii organizate pe următoarele domenii:
  educațional, psihologic, social, medical, administrativ.
  - Activități educative
  - Asistență socială
  - Evaluare și consiliere psihologică
  - Asigurarea și întreținerea igienei corporale a copiilor
  - Prevenirea separării copilului de părinți
  - Educație nonformală
  - Monitorizarea și menținerea stării de sănătate a copilului și a familiei
  - Consiliere psihologică pentru copil și familie
  - Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ale copilului
  - Activități recreative și de socializare
  - Integrarea socială și profesională a familiei